Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / กองบัญชาการกองทัพไทย

กองบัญชาการกองทัพไทย

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
“กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นองค์กรชั้นนำในการอำนวยการการปฏิบัติการร่วมของกองทัพไทย และมุ่งสู่ความเป็นเลิศในอาเซียน”


เป้าประสงค์หลัก
“จะต้องเป็นศูนย์บัญชาการร่วมในการควบคุมการปฏิบัติการของกองทัพไทย ติดตามสถานการณ์และแก้ไขสถานการณ์ ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นที่พึ่งของประชาชน พร้อมให้การสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาของชาติ รวมถึงการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐเพื่อเสริมสร้าง ความมั่นคงร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ”


ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ

•ค่านิยม

1) ทหารอาชีพ ความมุ่งมั่นในการทำดีที่สุดในการปฏิบัติงานเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดความภูมิใจ ในการทำงาน ประกอบด้วย มีวินัย มุ่งผลสัมฤทธิ์ คิดสร้างนวัตกรรม มีความเป็นผู้นำ ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา

2) จงรักภักดี น้อมนำพระบรมราโชวาทและปฏิบัติตามคำสัตย์ปฏิญาณ เป็นที่ไว้วางใจในงานที่    รับมอบ ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเท่าเทียม สร้างคุณค่าในงาน  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

3) กล้าหาญ ไม่เกรงกลัวต่อภยันตรายที่จะเกิดขึ้น ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกเปิดเผยในสิ่งผิด ยอมรับคำวิจารณ์ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามความเป็นจริง

4) ทำงานเป็นทีม  เคารพ รับฟัง และร่วมแสดงความคิดเห็น สนับสนุนให้มีการทำงานร่วมกัน สื่อสาร  อย่างเปิดเผย บูรณาการความคิดเป็นหนึ่งเดียว

•วัฒนธรรมของส่วนราชการ 

เป็นหน่วยงานที่มีความเข้มแข็ง  เป็นปึกแผ่น  ยึดมั่นและธำรงไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์
สถานที่ติดต่อ
127 หมู่3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 02-572-1000   โทรสาร
http://www.rtarf.mi.th


อำนาจหน้าที่
1. ปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. อำนวยการการปฏิบัติการร่วมของทุกเหล่าทัพ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันประเทศ จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
3. สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ การพัฒนาประเทศ และการช่วยเหลือประชาชน
4. คุ้มครอง และพิทักษ์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ
5. เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่มประเทศอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ
6. สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศโดยยึดหลักมนุษยธรรม และสันติวิธี


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

https://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/B59_02.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th