Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / กองทัพอากาศ

กองทัพอากาศ

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
“กองทัพอากาศชั้นนําในภูมิภาค” (One of the Best Air Forces in ASEAN)


พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
1. พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
2. เตรียมกำลังกองทัพอากาศให้มีขีดความสามารถที่ทันสมัย จำเป็น และเพียงพอ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพในการป้องกันประเทศให้มีความพร้อมในการรักษาเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งดินแดน
3. รักษาความมั่นคงของรัฐจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ
4. รักษาผลประโยชน์แห่งชาติภายในประเทศและผลประโยชน์ของประเทศไทยในต่างแดนด้วยกำลังทางอากาศ
5. สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือประชาชน และการแก้ไขปัญหาสังคม


เป้าประสงค์หลัก
สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการพิทักษ์ รักษาและเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ
- ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางอากาศโดยการเสริมสร้างขีดสมรรถนะและความพร้อมของกำลังทางอากาศและผนึกกำลังร่วมกับเหล่าทัพอื่น
- ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข
- ผลประโยชน์แห่งชาติได้รับการคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพ
- ประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย ได้รับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ


ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ

•ค่านิยม

AIR

Airmanship (ความเป็นทหารอากาศ) หมายถึง การแสดงออกถึงความเป็นทหารอากาศที่มีระเบียบวินัย รู้หลักการ ขั้นตอน และมีทักษะในการปฏิบัติงาน มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบอย่างมืออาชีพ มีความตระหนักรู้ในตนเอง สามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมภายใต้ความเสี่ยงในทุกสถานการณ์และสามารถทำงานเป็นทีมเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน

Integrity and Allegiance (ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดี) หมายถึง มีความยึดมั่นในระบบเกียรติศักดิ์ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กล้ากระทำในสิ่งที่ถูกต้อง

มีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อตรง ดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ พร้อมเปิดใจรับความคิดเห็นของผู้อื่น

Responsibility (ความรับผิดชอบ) หมายถึง ความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์การ สังคมและประเทศชาติ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจสัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 

•วัฒนธรรมของส่วนราชการ 

 การปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร
สถานที่ติดต่อ
ถนนพหลโยธิน ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทร. -   โทรสาร -
http://www.rtaf.mi.th/rtaf.aspx


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

https://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/B59_05.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th