Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / กองทัพเรือ

กองทัพเรือ

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
“กองทัพเรือ จะเป็นกองทัพเรือชั้นนำในภูมิภาค ด้วยขนาดกำลังรบที่สมดุล ทันสมัย ภายใต้การบริหารจัดการที่เน้นคุณภาพเป็นสำคัญ”


เป้าประสงค์หลัก
1. กำลังรบของกองทัพเรือมีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภารกิจ รวมทั้งได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างให้เพียงพอตามขีดความสามารถที่ต้องการตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ
2. สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยและได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ
3. อธิปไตยของชาติทางทะเลและทางบกในความรับผิดชอบของกองทัพเรือมีความปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร
4. ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลได้รับการคุ้มครองและรักษาให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
5. ดำรงการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง
6. ดำรงการปฏิบัติเพื่อสนับสนุนงานเพื่อความมั่นคง การบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือประชาชน การพัฒนาประเทศ และการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ ได้ตามที่ได้รับการร้องขอหรือมอบหมาย
7. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศฝ่ายทหาร ได้รับการส่งเสริมและดำรงความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
8. การบริหารจัดการกองทัพมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
9. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามผลผลิตหลักของกองทัพเรือมีความพึงพอใจ
10. กำลังพลของกองทัพเรือ มีขวัญกำลังใจ และมีความผาสุกในการปฏิบัติงาน
11. ระบบการทำงานของกองทัพเรือมีความโปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้
12. ประชาชนได้รับโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทำงานของกองทัพเรือ
13. หน่วยงานภาครัฐและประชาชนได้รับบริการข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือได้โดยสะดวก
14. พัฒนาระบบการทำงานหลักของกองทัพเรือให้ตอบสนองต่อแนวความคิดทางยุทธศาสตร์ตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ และนำระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
15. การบริหารจัดการทรัพยากรของกองทัพเรือมีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศสนับสนุนอย่างเป็นระบบและทันสมัย
16. การพัฒนาองค์กรกองทัพเรือให้มีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และมีการกำกับดูแลองค์กรที่ดีอย่างเป็นรูปธรรม
17. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ให้เป็นฐานในการพัฒนาองค์กรและบุคลากรในองค์กร


ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ

•ค่านิยม

S : Seamanship = ความเป็นชาวเรือ

A : Allegiance = ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดี

I : Integrity and Gentleman = ความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นสุภาพบุรุษทหารเรือ

L : Leadership = ความเป็นผู้นำ

•วัฒนธรรมของส่วนราชการ 

1. การทำงานเป็นทีม

2. อดทน ตรากตรำ

3. รักพวกพ้อง

4. เสียสละ

5. รักความซื่อสัตย์ ยุติธรรม
สถานที่ติดต่อ
ถนนอรุณอมรินทร์บางกอกใหญ่กรุงเทพฯ 10600
โทร. 02-466-1180   โทรสาร
www.navy.mi.th


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

https://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/B59_04.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th