Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / กรมราชองครักษ์

กรมราชองครักษ์

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
กรมราชองครักษ์ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์ และสนองตอบพระราชประสงค์อย่างมีประสิทธิผล


เป้าประสงค์หลัก
1) มีกระบวนการในการพิทักษ์รักษา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเป็นระบบ
2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร กรมราชองครักษ์ให้สูงขึ้น จนสามารถสร้างเป็นมาตรฐานการทำงานได้
3) เพื่อให้กรมราชองครักษ์มียุทโธปกรณ์ที่ สามารถตอบสนองต่อภารกิจได้อย่างเหมาะสมและทันสมัย4) เพื่อให้บุคลากรกรมราชองครักษ์ มีคุณธรรมและจริยธรรมบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้


ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ

•ค่านิยม

1) มีความรับผิดชอบ จงรักภักดี  และเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย 

2) มีความซื่อสัตย์  อดทน และเสียสละ

3) ยึดมั่นในความยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้

4) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการประสานสัมพันธ์กับหน่วยงานต่าง ๆ 

5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

6) เรียนรู้ตลอดเวลา

•วัฒนธรรม 

ซื่อสัตย์ในหน้าที่  ภักดีราชบัลลังก์  ประสานพลังพิทักษ์  รักษา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

สถานที่ติดต่อ
สวนจิตรลดาดุสิตกรุงเทพฯ 10303
โทร. 02-283- 2700   โทรสาร 02-283- 2712
http://www.radc.go.th/


กฎกระทรวง
หน้า ๗
เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๙ ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒
พระราชกฤษฎีกา
แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ
กรมราชองครักษ์ กระทรวงกลาโหม
พ.ศ. ๒๕๕๒
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
เป็นปีที่ ๖๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกรมราชองครักษ์
กระทรวงกลาโหม
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๒๓
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่
ของส่วนราชการกรมราชองครักษ์ กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๒”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้แบ่งส่วนราชการกรมราชองครักษ์ กระทรวงกลาโหม ดังต่อไปนี้
หน้า ๘
เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๙ ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒
(๑) สำนักงานราชองครักษ์ประจำ
(๒) สำนักงานรักษาความปลอดภัย
(๓) สำนักนโยบายและแผน
(๔) สำนักยุทธบริการ
มาตรา ๔ สำนักงานราชองครักษ์ประจำ มีหน้าที่เกี่ยวกับการถวายความปลอดภัย
การถวายพระเกียรติ และการปฏิบัติการทั้งปวงในส่วนพระองค์ให้ต้องตามพระราชประสงค์ และ
ตามพระราชประเพณี มีผู้อำนวยการสำนักงานราชองครักษ์ประจำเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๕ สำนักงานรักษาความปลอดภัย มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และ
ปฏิบัติการ ระวัง ป้องกัน ในการรักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ มีผู้อำนวยการ
สำนักงานรักษาความปลอดภัยเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๖ สำนักนโยบายและแผน มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็น วางแผน อำนวยการ
ประสานงาน และดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย การธุรการ การกำลังพล การข่าว การยุทธการ
การฝึกและศึกษา การสื่อสารและสารสนเทศ และการงบประมาณในการสนับสนุนการรักษาความปลอดภัย
สำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์
ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ และการคุ้มครองพยานในคดีอาญา มีผู้อำนวยการ
สำนักนโยบายและแผนเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๗ สำนักยุทธบริการ มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็น วางแผน อำนวยการ
ประสานงาน และดำเนินการเกี่ยวกับการส่งกำลังบำรุง การสรรพาวุธ การบริการ การขนส่ง การโยธาธิการ
การสวัสดิการ การกีฬา การเงินและการบัญชี ในการสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยสำหรับ
องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์
ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ มีผู้อำนวยการสำนักยุทธบริการเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
หน้า ๙
เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๙ ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแบ่งส่วนราชการ
และกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกรมราชองครักษ์ กระทรวงกลาโหม ให้เหมาะสมกับสภาพของงานและ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงจำเป็นต้องตรา
พระราชกฤษฎีกานี้


อำนาจหน้าที่
1) สำนักงานราชองครักษ์ประจำ มีหน้าที่เกี่ยวกับการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ และการปฏิบัติการทั้งปวงในส่วนพระองค์ให้ต้องตามพระราชประสงค์ และตามพระราชประเพณี มีผู้อำนวยการสำนักงานราชองครักษ์ประจำเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
2) สำนักงานรักษาความปลอดภัย มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และปฏิบัติการ ระวัง ป้องกัน ในการรักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ มีผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัยเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
3) สำนักนโยบายและแผน มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็น วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย การธุรการ การกำลังพล การข่าว การยุทธการ การฝึกและศึกษา การสื่อสารและสารสนเทศ และการงบประมาณในการสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ และการคุ้มรองพยานในคดีอาญา มีผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
4) สำนักยุทธบริการ มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็น วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และดำเนินการเกี่ยวกับการส่งกำลังบำรุง การสรรพาวุธ การบริการ การขนส่ง การโยธาธิการ การสวัสดิการ การกีฬา การเงินและการบัญชี ในการสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ มีผู้อำนวยการสำนักยุทธบริการเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
5) สำนักงานกิจการพิเศษ มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงานและปฏิบัติการเกี่ยวกับงานกิจการพิเศษตามพระราชกระแสหรือพระราชประสงค์เพื่อสนับสนุนในการรักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ มีผู้อำนวยการสำนักงานกิจการพิเศษเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

https://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/B59_06.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th