Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรนำในงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนากองทัพไปสู่การพึ่งพาตนเองและ การพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ


พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
1. เสนอแนะและบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงกลาโหม รวมทั้งพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลที่เป็นรูปธรรม
2. สนับสนุนการพิทักษ์รักษาและเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์
3. เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ ด้วยการบูรณาการงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
4. ส่งเสริมการวิจัย พัฒนาวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยีป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม
5. พัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และกิจการอวกาศเพื่อความมั่นคง
6. พัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เพื่อการพึ่งพาตนเอง
7. การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
8. สนับสนุนการรักษาความมั่นคงของรัฐ การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนรวมทั้งแก้ไขปัญหาอื่นๆ ที่สำคัญของชาติ
9. ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการกระทรวงกลาโหมไปสู่การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี


เป้าประสงค์หลัก
1. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ
2. สามารถสนับสนุนการป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ
รวมทั้ง มีบทบาทในการปฏิบัติเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ
4. การบูรณาการ การเชื่อมโยงหน่วยงานภายในกระทรวงกลาโหม และภายนอกกระทรวงกลาโหม
ที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน


ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ

•ค่านิยม

ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

•วัฒนธรรมของส่วนราชการ

1.มีเอกภาพในการควบคุมบังคับบัญชา

2.ความเป็นหน่วย ที่มีระเบียบวินัย แบบธรรมเนียม ที่ยึดถือปฏิบัติมายาวนาน
สถานที่ติดต่อ
ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-622-1972   โทรสาร
http://www.mod.go.th/


อำนาจหน้าที่
1. เสนอแนะและบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงกลาโหม รวมทั้งพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลที่เป็นรูปธรรม
2. สนับสนุนการพิทักษ์รักษาและเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์
3. เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ ด้วยการบูรณาการงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
4. ส่งเสริมการวิจัย พัฒนาวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยีป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม
5. พัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และกิจการอวกาศเพื่อความมั่นคง
6. พัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เพื่อการพึ่งพาตนเอง
7. การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
8. สนับสนุนการรักษาความมั่นคงของรัฐ การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนรวมทั้งแก้ไข ปัญหาอื่นๆ ที่สำคัญของชาติ
9. ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการกระทรวงกลาโหมไปสู่การบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

https://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/B59_01.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th