Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
Office of the Public Sector Development Commission

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
ส่งเสริมให้การพัฒนาระบบราชการดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม


เป้าประสงค์หลัก
1. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการได้รับบริการที่ดีจากส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
2. หน่วยงานของรัฐมีระบบกลไกและรูปแบบการทำงานเชิงบูรณาการและเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นและเป็นเครือข่ายในการปฏิบัติราชการ
3. การบริหารงานภาครัฐและบุคลากรภาครัฐได้รับการยกระดับไปสู่ความเป็นเลิศเพิ่มมากขึ้น
4. หน่วยงานของรัฐมีการกำกับดูแลตนเองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
5. บุคลากรและองค์กรมีความพร้อมในการปฏิบัติงานในระดับเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถยอมรับได้


ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ

•ค่านิยม

1.คิดริเริ่มและเรียนรู้

•คิดเชิงยุทธศาสตร์ และให้ความสำคัญกับการคิดริเริ่มสร้างสรรค์

•เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการเรียนรู้ด้วยตนเองและตามแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน ก.พ.ร.

2.มองไปข้างหน้าและสามารถปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลง

•ทำงานเชิงรุก กล้าคิด กล้าทำ ท้าทาย มุ่งความสำเร็จไปข้างหน้าและเปิดมุมมองให้กว้าง

•มีความยืดหยุ่น คล่องตัว รวดเร็วไม่ติดกับความเป็นราชการในแบบเดิม เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เน้นความรวดเร็ว เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ปรับตัวให้ทันโลกทันสมัย

3.ทำงานแบบเครืยึดหลักบูรณาการไร้พรมแดนของหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศและระดับนานาชาติ

•ร่วมเป็นพันธมิตรเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการเครือข่ายต่าง ๆ โดยเฉพาะเครือข่ายผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง และกลุ่มพัฒนาระบบบริหารของหน่วยงานต่าง ๆ ในทุกระดับ

4.มีขีดสมรรถนะสูง

•พัฒนาตนเองให้เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถ (Knowledge Workers) มีขีดสมรรถนะ (competencies) ตรงตามเงื่อนไขที่จำเป็น ทำงานโดยใช้ความรู้ความสามารถหลากหลายมิติ สามารถทำงานได้ด้วยตนเองตั้งแต่ต้นจนจบอย่างคล่องตัวและยืดหยุ่น

•ตั้งเป้าหมายในการทำงาน สามารถวัดผลสำเร็จได้อย่างชัดเจน

•ทำงาน/บริหารงานบนฐานขององค์ความรู้และข้อมูลสารสนเทศ และพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

•แสวงหาและประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการทำงาน

5.ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและชอบธรรม

•การทำงานยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และยึดประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก

•ปฏิบัติตามข้อบังคับสำนักงาน ก.พ.ร. ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงาน ก.พ.ร.

•วัฒนธรรมของส่วนราชการ 

สำนักงาน ก.พ.ร. มีวัฒนธรรมการทำงานในการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รับผิดชอบต่อผลงานและต่อสังคม ทำงานอย่างทุ่มเทเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย มีการทำงานแบบ Knowledge Workers และก้าวไปสู่องค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Intelligence Organization) เคารพอาวุโส เน้นการทำงานเป็นทีม การเป็นเครือข่ายและพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกับทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ และยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต

•อำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง 

(1) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและงานของรัฐอย่างอื่น ซึ่งรวมถึงโครงสร้างระบบราชการ ระบบงบประมาณ ระบบบุคลากร มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ค่าตอบแทน และวิธีปฏิบัติราชการอื่น ให้เป็นไปตามมาตรา 3/1 โดยจะเสนอแนะให้มีการกำหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการก็ได้

(2) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานอื่นของรัฐที่มิได้อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายบริหารตามที่หน่วยงานดังกล่าวร้องขอ

(3) รายงานต่อคณะรัฐมนตรีในกรณีที่มีการดำเนินการขัดหรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา 3/1

(4) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการจัดตั้ง การรวม การโอน การยุบเลิก การกำหนดชื่อ การเปลี่ยนชื่อ การกำหนดอำนาจหน้าที่ และการแบ่งส่วนราชการภายในของส่วนราชการที่เป็นกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการอื่น

(5) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกา และกฎที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้

(6) ดำเนินการให้มีการชี้แจงทำความเข้าใจแก่ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชน รวมตลอดทั้งการฝึกอบรม

(7) ติดตาม ประเมินผล และแนะนำเพื่อให้มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ และรายงานต่อคณะรัฐมนตรีพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ

(8) ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม รวมตลอดทั้งกำหนดแนวทางปฏิบัติ ในกรณีที่เป็นปัญหามติของคณะกรรมการตามข้อนี้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ใช้บังคับได้ตามกฎหมาย

(9) เรียกให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือแสดงความเห็นประกอบการพิจารณา

(10) จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดระบบราชการและงานของรัฐอย่างอื่นเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

(11) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่มอบหมาย และจะกำหนดอัตราเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนอื่นด้วยก็ได้

(12) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
สถานที่ติดต่อ
59/1 ถ.พิษณุโลก กรุงเทพฯ 10300
โทร. 02-356-9999   โทรสาร 02-281-7995
http://www.opdc.go.th/
administrator@opdc.go.th


อำนาจหน้าที่
(1) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและงานของรัฐอย่างอื่น ซึ่งรวมถึงโครงสร้างระบบราชการ ระบบงบประมาณ ระบบบุคลากร มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ค่าตอบแทน และวิธีปฏิบัติราชการอื่น ให้เป็นไปตามมาตรา 3/1 โดยจะเสนอแนะให้มีการกำหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการก็ได้
(2) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานอื่นของรัฐที่มิได้อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายบริหารตามที่หน่วยงานดังกล่าวร้องขอ
(3) รายงานต่อคณะรัฐมนตรีในกรณีที่มีการดำเนินการขัดหรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา 3/1
(4) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการจัดตั้ง การรวม การโอน การยุบเลิก การกำหนดชื่อ การเปลี่ยนชื่อ การกำหนดอำนาจหน้าที่ และการแบ่งส่วนราชการภายในของส่วนราชการที่เป็นกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการอื่น
(5) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกา และกฎที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
(6) ดำเนินการให้มีการชี้แจงทำความเข้าใจแก่ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชน รวมตลอดทั้งการฝึกอบรม
(7) ติดตาม ประเมินผล และแนะนำเพื่อให้มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ และรายงานต่อคณะรัฐมนตรีพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ
(8) ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม รวมตลอดทั้งกำหนดแนวทางปฏิบัติ ในกรณีที่เป็นปัญหามติของคณะกรรมการตามข้อนี้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ใช้บังคับได้ตามกฎหมาย
(9) เรียกให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือแสดงความเห็นประกอบการพิจารณา
(10) จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดระบบราชการและงานของรัฐอย่างอื่นเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
(11) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่มอบหมาย และจะกำหนดอัตราเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนอื่นด้วยก็ได้
(12) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/A59_12.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th