Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
Interial Security Operations Command

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
"กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการและประสานการปฏิบัติ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
เพื่อให้เกิดความมั่นคงของรัฐและความสงบสุขของประชาชน"


พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
1.อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และนำนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐไปสู่การปฏิบัติด้วยการบูรณาการ สนับสนุนและเสริมการปฏิบัติของส่วนราชการต่างๆ ในการรักษาความมั่นคง ทั้งในภาวะปกติและภาวะไม่ปกติ

2.ติดตาม ตรวจสอบ แจ้งเตือน วิเคราะห์และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

3.เสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติ

4.ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ

5.บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงตามแนวพระราชดำริ

6.พัฒนา กอ.รมน. ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

7.ดำเนินการอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนดหรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี สภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือนายกรัฐมนตรี


เป้าประสงค์หลัก

1. การอำนวยการและการแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่ได้รับมอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดระดับของสถานการณ์ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐได้โดยเร็ว

2. มีระบบแจ้งเตือนและเฝ้าระวังภัยคุกคามที่เชื่อถือได้และมีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและได้รับการยอมรับ

3. แปลงนโยบายความมั่นคงของรัฐไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ประชาชนมีอุดมการณ์ในความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งให้ทุกภาคส่วนมีความร่วมมือและให้ความสำคัญในการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

5. ประชาชนในชาติมีความปรองดองสมานฉันท์  มีจิตสำนึกในความมั่นคงของชาติ รวมทั้งมีการผนึกกำลังของทุกภาคส่วนเพื่อจัดระบบป้องกันภัยคุกคาม

6. การพัฒนาองค์กร ให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพ ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน

ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ

•ค่านิยม

   เป็นมืออาชีพในการบูรณาการงานด้านความมั่นคง เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ

•วัฒนธรรมของส่วนราชการ 

  พึงชนะความชั่วด้วยความดี
สถานที่ติดต่อ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (สวนรื่นฤดี) ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ
โทร. 02-241-2051-6   โทรสาร -
http://www.isocthai.go.th/


อำนาจหน้าที่
พัฒนากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และนำนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐไปสู่การปฏิบัติด้วยการบูรณาการ  สนับสนุนและเสริมการปฏิบัติของส่วนราชการต่าง ๆ ในการรักษาความมั่นคงทั้งในภาวะปกติและไม่ปกติ  ติดตาม  ตรวจสอบ  แจ้งเตือน  วิเคราะห์  และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  เสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติ ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  รวมทั้งเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ  ตลอดจนส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงตามพระราชดำริ  ดำเนินการอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี สภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือนายกรัฐมนตรี มอบหมาย


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/A59_13.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th