Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Office of the National Economic and Social Development Board

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผน และจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน ที่ยึดประโยชน์ส่วนรวม ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และมีประสิทธิภาพสูง


พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
1. การเป็นหน่วยงานยุทธศาสตร์ จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ และการพัฒนาในระดับต่างๆ รวมทั้งให้คำปรึกษารัฐบาล ประสานการแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไปสู่ปฏิบัติ ตลอดจนติดตามประเมินผลนโยบายของรัฐบาล

2. การเป็นหน่วยงานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมเชิงลึก โดยเป็นหน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูลและเฝ้าระวังภัยเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล ตลอดจนเป็นหน่วยเจาะข้อมูลเชิงลึกต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย เพื่อใช้ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ บริหารเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

3. การเป็นหน่วยงานความรู้สมัยใหม่ เสาะแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ สำหรับการพัฒนาประเทศ ซึ่งเพียบพร้อมด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการวางแผนยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์และการประสานงานเพื่อผลักดันการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ


ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ

•ค่านิยม

–มุ่งมั่นทุ่มเทในภารกิจที่รับผิดชอบ 

–ทำงานหลักอย่างมืออาชีพและมีความสุข ด้วยความเป็นกลาง ตามหลักวิชาการ 

–อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน 

•วัฒนธรรมของส่วนราชการ 

–เป็นองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ 

 Dedicate to Excellence 

–เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสาธารณะและสังคม

 Social and Public Responsibility 

–มีระบบธรรมาภิบาล

 Good Governance 

–บุคลากรของสำนักงานฯ เป็นทรัพยากรอันมีค่าที่สุดขององค์กร 

 Human resource is the most valuable asset 
สถานที่ติดต่อ
962 ถนนกรุงเกษม ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 02-280-4085   โทรสาร 02-281-3938
http://www.nesdb.go.th/
webmaster@nesdb.go.th, pr@nesdb.go.th


อำนาจหน้าที่
อำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. 2551 ดังนี้
1) ศึกษาและวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเสนอแนะจุดหมายและนโยบายแห่งการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2) พิจารณาแผนงานและโครงการพัฒนาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
3) ศึกษาเกี่ยวกับกำลังเงิน กำลังคน และทรัพยากรอื่นที่มีอยู่และอาจหามาได้และการจัดหาทรัพยากรดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของรัฐ
4) จัดทำข้อเสนอโดยหารือกับส่วนราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดินในเรื่องที่เกี่ยวกับรายจ่าย ประจำปีของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ สำหรับสินทรัพย์ถาวรหลักที่เพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในการพัฒนา รวมทั้งจำนวนเงินที่ใช้จ่ายเพื่อการนี้ไม่ว่าจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ยืม เงินกำไรที่ได้สะสมไว้ หรือเงินอื่นใดก็ตาม
5) ศึกษาและวิเคราะห์รายจ่ายที่จ่ายจริงสำหรับการสร้างและการบำรุงรักษาสินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแก้ไขรายจ่ายเหล่านั้น
6) ศึกษาและวิเคราะห์รายจ่ายจริงสำหรับการจัดบริการทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้คำแนะนำ
เกี่ยวกับการแก้ไขรายจ่ายเหล่านั้น
7) พิจารณาให้คำแนะนำและกำหนดหลักการให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเพื่อจัดทำแผนงานและ
โครงการพัฒนาที่จะขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศในทางวิชากร การเงิน การกู้ยืมและการดำเนินการ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศ
8) ติดตามและประเมินผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และรายงานผลต่อ
สาธารณะ พร้อมทั้งติดตามและประเมินแผนงานและโครงการพัฒนาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยคำนึงถึงหลักการของผลผลิตและผลลัพธ์ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเร่งรัด ปรับปรุง หรือล้อมเลิกแผนงานและโครงการพัฒนาอันหนึ่งอันใดเมื่อเห็นสมควร
9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/A59_11.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th