Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
Office of the Civil Service Commission

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ


พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
1. พัฒนาและวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนการบริหารกำลังคนภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
2. สร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนให้มีสมรรถนะขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน
3. พิทักษ์ระบบคุณธรรมในราชการพลเรือน เสริมสร้างมโนสุจริตและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม


เป้าประสงค์หลัก
1. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐมีประสิทธิภาพ คล่องตัว เอื้อต่อการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด
2. บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ
3. บุคลากรภาครัฐมีคุณธรรม จริยธรรม และได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ


ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ

•ค่านิยม

 1.  การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง (Moral courage) 

 2.  ความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ (Integrity) 

 3.  ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ (Transparency) 

 4.  การไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม (Nondiscrimination) 

 5.  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (Result Orientation)

 6.  การเคารพบุคคล องค์การ และรักษาสิ่งแวดล้อม 

 7.  การดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

•วัฒนธรรมของส่วนราชการ 

1. On Time  ความตรงต่อเวลา ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดการตรงต่อเวลาและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที 

2. Capability  ความมีศักยภาพ ขวนขวายหาความรู้ เพิ่มพูนทักษะ พร้อมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ เพื่อส่งเสริมความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานและหน้าที่ 

3. Solidarity  ความเป็นพี่เป็นน้อง ปฏิบัติงานด้วยความเอื้ออาทร เป็นพี่เป็นน้อง ช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้งานสําเร็จอย่างราบรื่น 

4. Cleanliness  ความสะอาด มีความ “สะอาด” ทั้งทางกายภาพและในการปฏิบัติหน้าที่
สถานที่ติดต่อ
สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ 47/111 ถนนติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000
โทร. 02-547-1000   โทรสาร 02-547-1108
http://www.ocsc.go.th/


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/A59_10.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th