Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
Office of the National Security Council

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
มุ่งเป็นองค์กรหลักในการกำหนดทิศทาง นโยบาย และยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นหลักประกันในการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติอย่างยั่งยืน


พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
1. กำหนดทิศทาง พัฒนา และเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ สอดคล้องกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
2. อำนวยการ ประสานงาน และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจความมั่นคงของชาติ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 3. พัฒนาการบริหารราชการเกี่ยวกับภารกิจความมั่นคงของชาติให้มีกลไก ระบบ และมาตรฐานการทำงานที่เป็นไปตามหลักนิติธรรมและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี


เป้าประสงค์หลัก
เพื่อให้รัฐบาลมีทิศทางและนโยบายในการรักษาความมั่นคง ผลประโยชน์ และการบริหารราชการภารกิจความมั่นคงของชาติ ที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถสนับสนุนการตัดสินใจ การบริหารจัดการ และการดำเนินงานของรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้การอำนวยการ ประสานงาน ระหว่างเครือข่ายความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง สามารถขับเคลื่อน นโยบาย และยุธศาสตร์และภารกิจความมั่นคงของชาติทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้การบริหารราชการเกี่ยวกับภารกิจความมั่นคงของชาติมีกลไก ระบบ และมาตรฐานการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักนิติธรรมและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- ประชาชนและสังคมได้รับประโยชน์จากนโยบาย ยุทธศาสตร์ และองค์ความรู้ด้านความมั่นคง โดยมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามนโยบายและยุทธศาสตร์ นำไปสู่การมีภูมิคุ้มกัน และรู้เท่าทันสถานการณ์ สามารถรักษาความมั่นคงของชาติในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ
มุ่งมั่นสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนา รักษาความมั่นคง


สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 1 ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพ 10300
โทร. 02-629-8000   โทรสาร 02-629-8056
http://www.nsc.go.th
webmaster@nsc.go.th


อำนาจหน้าที่
1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสภาความมั่นคงแห่งชาติและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. เสนอความเห็นต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์หรือแผนงานและการอื่นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งขาติ
3. อำนวยการและประสานการปฏิบัติตามนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกันและมีบูรณาการ
4. ศึกษา วิจัย พัฒนา ติดตามสถานการณ์ความมั่นคง และประเมินการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ และสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงในเชิงยุทธศาสตร์
5. เสนอแนะและจัดทำนโยบาย อำนวยการ ประสานการปฏิบัติ ติดตามประเมินผล และพัฒนานโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั้งในด้านความมั่นคงภายในประเทศ ความมั่นคงในภูมิภาค และความมั่นคงระหว่างประเทศ ครอบคลุมถึงภัยคุกคามความมั่นคงภายใน ภัยคุกคามข้ามชาติ ภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ รวมทั้งการป้องกันประเทศและการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ การอำนวยการข่าวกรอง การจัดการความขัดแย้งและการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน ตลอดจนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ และเสนอความเห็นต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือคณะรัฐมนตรี
6. ติดตาม ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติและนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/A59_08.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th