Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
หน่วยข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพเป็นเลิศยึดมั่นในผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติ


พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
๑. เป็นหน่วยงานหลักด้านกิจการข่าวกรองทั้งในและต่างประเทศ 

๒. ปฏิบัติงานข่าวกรอง ต่อต้านข่าวกรอง ข่าวกรองทางการสื่อสาร เพื่อความมั่นคงของชาติ
และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

๓. พัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานการรกษาความปลอดภ ั ัยฝ่ายพลเรือน 


๔. พัฒนาบุคลากรการขาวให ่ ้เป็นมาตรฐานและให้เป็นมืออาชีพ 


๕. เป็นศูนยกลางบ ์ ูรณาการงานข่าวกรองของชาติ ๖. ส่งเสริมการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์หลัก

1.เพื่อให้เกิดข่าวกรองที่มีคุณภาพสูงด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อนำมาใช้ในการรักษาความมั่นคง เสริมสร้างผลประโยชน์ของชาติ ป้องกันและแก้ไขปัญหาของชาติ สนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และความเป็นธรรมของคนในชาติ การแก้ไขปัญหาภัยคุมคามเฉพาะหน้าด้านความมั่นคงและปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์


2.เพื่อเกิดการปรับปรุงพัฒนาวิธีการรวบรวมข่าวสารทั้งในด้าน Open sources และ Technical sources รวมทั้งความร่วมมือกับต่างประเทศ ประชาคมข่าวกรองในประเทศ การใช้เครือข่ายข่าวในภาคราชการ เอกชน และประชาชน


3.เพื่อให้สามารถลดทอนภัยคุกคามของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ


4.เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรรักษาความปลอดภัยไปใช้ในการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยในหน่วยงานของรัฐอย่างทั่วถึง รวมทั้งนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนามาตรฐานการรักษาความปลอดภัยให้ทันสมัยใช้ได้จริง


5.เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานด้านการข่าวกรองแห่งชาติให้เป็นมาตรฐาน


6.เพื่อก่อให้เกิดการปฏิบัติงานข่าวกรองและผลผลิตข่าวกรองที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ข่าวทุกระดับได้อย่างครอบคลุมรอบด้าน


7.เพื่อเกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพทุกระดับ


ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ

•ค่านิยม


มีวินัย รับผิดชอบต่อวิชาชีพ  มุ่งมั่น  ทุุ่มเท  เพื่อชาติและประชาชน


•วัฒนธรรมของส่วนราชการ 


ทํางานร่วมกันฉันท์พี่น้อง


สถานที่ติดต่อ
321 ถนนราชดำเนินนอก แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2281-7399   โทรสาร 0-2280-4970
http://www.nia.go.th/
อีเมล์ โฆษก สขช.spokesman@nia.go.th, แจ้งเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบในงานราชการ สขช. complain@nia.m


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/A59_06.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th