Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
The Secretariat of The Cabinet

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานหลักที่มีมาตรฐานทางวิชาการในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินและขับเคลื่อนนโยบายของคณะรัฐมนตรีให้เกิดผลในทางปฏิบัติเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ และประชาชน


พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
การพัฒนาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้เป็นองค์กรที่มีระบบบริหารจัดการความรู้ด้านวิชาการ ระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน เพื่อสนับสนุนและประสานงานราชการกับคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ส่วนราชการในพระองค์ ส่วนราชการ และองค์กรที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


เป้าประสงค์หลัก
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบการเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและการ
จัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
1.1 มติคณะรัฐมนตรีไม่ขัดกฎหมาย
1.2 การขอทบทวนและการหารือมติคณะรัฐมนตรีเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีพลาดคลาดเคลื่อนมีน้อยที่สุด
1.3 การนำองค์ความรู้มาใช้ในการวิเคราะห์เพิ่มมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการจัดทำและพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และรักษาไว้ซึ่งโบราณประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติที่สมพระเกียรติรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์
2.1 พระมหากรุณาธิคุณได้รับการเผยเพร่แก่สาธารณชนทั่วไป
2.2 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 พระราชลัญจกร ตราสำคัญ วัตถุและเอกสารสำคัญของแผ่นดินได้รับการรักษาและอนุรักษ์
อย่างมีมาตรฐาน
2.4 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์เป็นไปตามโบราณประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติที่สมพระเกียรติ
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินและขับเคลื่อนนโยบายของคณะรัฐมนตรีให้เกิดผลในการปฏิบัติ
3.1 การพัฒนากลไกการปฏิบัติงานและขับเคลื่อนให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้มีระบบฐานข้อมูล ระบบติดตาม และระบบเตือนภัย ทั้งในกระบวนการติดตาม ประเมินผล การนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี และงานที่เกี่ยวกับราชการในพระองค์
3.3 การสร้างองค์ความรู้และระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีและงานด้านการบริหารจัดการของคณะรัฐมนตรีโดยการเชื่อมโยงกับหน่วยงานและองค์กรทางวิชาการระหว่างประเทศ
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อ
สังคม
4.1 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
4.2 การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ระบบการฝึกอบรม การสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ และกลไกในการพิจารณาความเป็นธรรมในองค์กร


ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ

·      ค่านิยม


CABINET ประกอบด้วย การรักษาความลับของราชการ (Confidential) ความแม่นยำ (Accuracy) ความเชี่ยวชาญอย่างดีเยี่ยม
(Best Expertise) การยืนหยัดในความถูกต้อง (Integrity) การสร้างเครือข่ายและการทำงานเป็นทีม (NetworkingandTeamwork) ความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ (Express) ความโปร่งใสตรวจสอบได้ (Transparency)


·      วัฒนธรรมของส่วนราชการ


รักษาความลับของราชการคำนึงถึงความถูกต้องแม่นยำของงานปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์และมีการทำงานที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบและอธิบายได้


สถานที่ติดต่อ
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 02-280-9000   โทรสาร 0 2280 9046
http://www.cabinet.thaigov.go.th
soc@soc.go.th


อำนาจหน้าที่
1. ดำเนินการเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี
2. ประสานราชการกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเกี่ยวกับการดำเนินการเสนอและพิจารณาร่างกฎหมาย และเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ขอรับความยินยอมหรือความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา ตลอดจนเรื่องที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภาเสนอมายังคณะรัฐมนตรี
3. ประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์เกี่ยวกับภารกิจของนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีที่จะต้องขอพระราชทานพระมหากรุณาตามกฎหมายหรือระเบียบประเพณี
4. ประสานราชการกับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5. บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับงานในอำนาจหน้าที่แก่ประชาชน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/A59_05.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th