Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
Secretariat of the Prime Minister

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการอำนวยการและขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี


พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
พันธกิจของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี คือ การพัฒนาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้เป็นองค์กรที่มีระบบบริหารจัดการความรู้ด้านวิชาการ ระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน เพื่อสนับสนุนและประสานงานราชการกับคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ส่วนราชการในพระองค์ ส่วนราชการ และองค์กรที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


เป้าประสงค์หลัก
1. ทำให้สลน.เป็นหน่วยงานยุทธศาสตร์ของนายกรัฐมนตรี
2. ขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญหรือคำสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
3. พัฒนาระบบบริหารภายในสลน.ให้เป็นไปตามมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ สามารถสนองตอบการปฏิบัติงานทุกระดับ
5. เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว ในการถ่ายทอดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจของนายกรัฐมนตรีสู่สาธารณชน
6. ส่งเสริมให้นายกรัฐมนตรีมีภาพลักษณ์ที่ดีได้รับการยอมรับและการสนับสนุนร่วมมือจากทุกฝ่าย
7. สลน.มีระบบการประสานงานด้านกิจการทางการเมืองและประสานงานรวมทั้งการติดต่อสื่อสารทั้งภายในองค์การและระหว่างองค์การกับหน่วยงานภายนอกที่มีประสิทธิภาพ


ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ
ค่านิยม มุ่งมั่นทำงานให้เป็นแบบอย่างที่ดี สร้างองค์การที่มีศักดิ์ศรีวัฒนธรรมรักษาความลับของราชการ คำนึงถึงความถูกต้องแม่นยำของงาน ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ และมีการทำงานที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบและอธิบายได้


สถานที่ติดต่อ
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ 10300
โทร. 02-288-4000   โทรสาร -
http://spm.thaigov.go.th


อำนาจหน้าที่
(1) เสนอแนะการกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายการบริหารประเทศ
(2) อำนวยการ และประสานงานกิจการทางการเมืองกับรัฐสภาและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
(3) ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รับฟังความเห็นและประสานการให้ความช่วยเหลือประชาชน
(4) เป็นศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นศูนย์กลางประสานข้อสนเทศในระดับรัฐบาล
(5) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานพิธีการและอำนวยการบริการต่างๆ เพื่อสนับสนุนภาพลักษณ์ผู้นำประเทศ
(6) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์นโยบาย ยุทธศาสตร์ และผลงานของรัฐบาล
(7) ดำเนินการด้านการต้อนรับประมุข ผู้นำ และบุคคลสำคัญต่างประเทศ รวมทั้งการเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
(8) เสนอความเห็นเพื่อการสั่งการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งการช่วยอำนวยการในการติดตามและประสานงาน การจัดเตรียมข้อมูล ประเด็นการประชุมหารือ และคำกล่าวสุนทรพจน์
(9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี หรือตามที่นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/A59_04.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th