Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / สำนักงานคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภค

สำนักงานคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภค
Office of The Consumer Protection Board

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรกลางคุ้มครองผู้บริโภคของชาติในระดับสากล


พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
1. บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค
2. พัฒนากฎหมายและนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อเหตุการณ์
3. สร้างเครือข่ายผู้บริโภคและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
4. เผยแพร่ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริโภครู้จักปกป้องและรักษาสิทธิของตนเอง


เป้าประสงค์หลัก
1. กลไกการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคมีประสิทธิภาพ
2. กฎหมายเกี่ยวการคุ้มครองผู้บริโภคมีประสิทธิภาพ
3. ภาคีเครือข่ายมีการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิของผู้บริโภค
5. ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเลือกซื้อสินค้า หรือบริการได้อย่างเพียงพอ
6. การบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่ทันสมัย
7. บุคลากรมีความรู้ความสามารถทันต่อเหตุการณ์


ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ
ค่านิยม 
เสมอภาค  สุจริต  มุ่งผลสัมฤทธิ์  ใฝ่รู้  สามัคคี


สถานที่ติดต่อ
120 ชั้น 5 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ
โทร. 0-2141-3534-36   โทรสาร 0-2143-9760
http://www.ocpb.go.th/
consumer@ocpb.go.th


อำนาจหน้าที่
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 โดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีอำนาจหน้าที่สำคัญในการดำเนินการเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัย เป็นธรรม ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ รวมทั้งดำเนินคดีเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายแทนผู้บริโภคเป็นส่วนรวม ตลอดจนดำเนินการเผยแพร่วิชาการ และให้ความรู้แก่ผู้บริโภคเพื่อให้ผู้บริโภครู้จักระมัดระวังตนในการบริโภคสินค้าหรือรับบริการต่าง ๆในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้จัดให้มีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคสามารถมาใช้บริการได้โดยตรง นอกจากนี้ ยังจัดให้มีบริการสายด่วน 1166 ตู้รับฟังความคิดเห็น เว็บไซต์ www.ocpb.go.th , kiosk เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้คำปรึกษา/แนะนำ และแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจากประชาชนทั่วไป


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/A59_03.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th