Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์
Public Relations Department

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
องค์การหลักที่เป็นเลิศด้านการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารมวลชนแบบมืออาชีพแห่งอาเซียน เพื่อการพัฒนา การรักษาความมั่นคง วัฒนธรรม และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ


พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
พันธกิจที่ 1 เสนอแนะนโยบายและจัดทำแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
พันธกิจที่ 2 ประชาสัมพันธ์นโยบายและการดำเนินงานของรัฐ สู่กลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ และสะท้อนปัญหาของประชาชนสู่รัฐบาล
พันธกิจที่ 3 สนับสนุนทางวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชนแก่หน่วยงาน ภาครัฐ องค์กร ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน


เป้าประสงค์หลัก
เป้าประสงค์ที่ ๑ รัฐบาลนำข้อเสนอนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติไปบริหารงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้เป็นเอกภาพ
เป้าประสงค์ที่ ๒ กลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศมีความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่สู่สาธารณะ ต่อนโยบายและการดำเนินงานของรัฐ มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การรักษาความมั่นคง และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
เป้าประสงค์ที่ ๓ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน นำความรู้ทางวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนไปใช้เป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงาน


ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ
ค่านิยม
1. จิตสำนึกในการให้บริการ (Service Mind)
2. ทำงานเป็นทีม (Teamwork)
3. มีคุณธรรม จริยธรรม (Ethic) 
4. ทำงานอย่างมืออาชีพ (Professional)
5. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
วัฒนธรรม
กรมประชาสัมพันธ์มีวัฒนธรรมที่เป็นรูปแบบเฉพาะ กล่าวคือ บุคลากรมีความสามารถเฉพาะตัวสูงมีความคล่องตัวด้านการประสานงาน ทำให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ง่าย และได้รับการยอมรับเชื่อถือด้านข้อมูลข่าวสาร


สถานที่ติดต่อ
9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02-618-2323   โทรสาร 02-618-2364
http://www.prd.go.th
webmaster@prd.go.th


อำนาจหน้าที่
1. ศึกษา วิเคราะห์ สำรวจ และตรวจสอบประชามติเพื่อเสนอแนะนโยบายและ จัดทำแผนการ ประชาสัมพันธ์ของรัฐ รวมทั้งติดตามประเมินผลและรายงานผลการประชาสัมพันธ์ของรัฐ
2. ส่งเสริมและเผยแพร่ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม ศีลธรรมและค่านิยมที่ดี
3. ดำเนินการประชาสัมพันธ์นโยบายและการดำเนินงานของรัฐบาลเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดี
ความมั่นคงของประเทศและเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ
4. ให้คำปรึกษาและประสานการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ ตลอดจนสนับสนุนและให้การช่วยเหลือ
ทางวิชาการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชน
5. ผลิต เผยแพร่ ให้บริการเอกสาร และสื่อโสตทัศนศึกษา รวมทั้งจัดทำข้อมูลสารสนเทศและประสานความ
ร่วมมือด้านประชาสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและสื่อมวลชน
6. ดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง ประเทศไทย
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่นายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/A59_02.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th