Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่ง
สู่มาตรฐานสากล


พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
1. กำหนดมาตรการและสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เพื่อตัดวงจรอาชญากรรมตามความผิดมูลฐานและความผิดฐานฟอกเงิน
2. ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ทั้งในและต่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
3. พัฒนาโครงสร้าง ระบบการบริหารจัดการ องค์ความรู้ และบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม
และมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ
4. บริหารจัดการทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
5. พัฒนาการบริหารจัดการด้านสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยใน
การปฏิบัติงาน
6. ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและรณรงค์ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินแก่ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
7. พัฒนากลไกการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐอย่างจริงจัง


เป้าประสงค์หลัก
1. กฎหมายได้รับการแก้ไขให้รองรับมาตรฐานสากล
2. ผลการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินเป็นไปตามมาตรฐานสากล
3. หน่วยงานข่าวกรองทางการเงิน (Financial Intelligence Unit) ได้รับการพัฒนา
ให้ได้ตามมาตรฐานสากล
4. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจ และพร้อมให้ความ
รวมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นอย่างดี


ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ
1. กล้าหาญ มุ่งมั่น สุจริต ประสิทธิภาพและยุติธรรม
2. กล้าหาญ หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่หวั่นเกรงต่ออิทธิพลใดๆ
3. มุ่งมั่น หมายถึง การมีจุดประสงค์ เป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันที่
จะต้องตัดวงจร เครือข่ายอาชญากรรมให้ผลการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินบรรลุตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
4. สุจริต หมายถึง เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องยึดถือในความซื่อสัตย์ สุจริต
ต่อตนเอง ต่อเจ้าหน้าที่และต่อผู้อื่น
5. ประสิทธิภาพ หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่จะต้อง ดีที่สุด เร็วที่สุด และ
ประหยัดที่สุด
6. ยุติธรรม หมายถึง ประชาชนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
และเป็นธรรม


สถานที่ติดต่อ
ที่อยู่422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2-219 -3600   โทรสาร Fax 0 2-219 -3620, 0 2-219 -3622, 0 2-219-3902
www.amlo.go.th
E-mail : info@amlo.go.th


อำนาจหน้าที่
ข้อ ๒ ให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีภารกิจเกี่ยวกับการป้องกัน
ปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยการเสนอแนะ
นโยบายและมาตรการ กำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม ตรวจสอบและวิเคราะห์
รายงานหรือข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรม สืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการ
กับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดำเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และคณะกรรมการธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้ง
งานเลขานุการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คณะกรรมการธุรกรรม
และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแต่งตั้ง และปฏิบัติงานธุรการอื่น
(๒) รับรายงานและแจ้งการตอบรับรายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งการรับรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่ได้มาโดยทางอื่น
(๓) รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามข้อตกลงที่ได้จัดทำขึ้น
ระหว่างหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ
(๔) กำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม รวมทั้งประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(๕) เก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรม
(๖) สืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๗) เผยแพร่ความรู้และจัดฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือช่วยเหลือหรือสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการเผยแพร่ความรู้และจัดฝึกอบรมดังกล่าวขึ้น
(๘) เป็นศูนย์กลางความร่วมมือและประสานงานในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศ
(๙) ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานหรือตามที่รัฐมนตรีว่าการ


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/U59_08.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th