Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
วช. เป็นองค์กรหลักของประเทศที่ชี้นำการพัฒนาประเทศโดยใช้การวิจัยและเป็นผู้นำการพัฒนาระบบการวิจัยของชาติ


พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
? จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
? พัฒนามาตรฐานการวิจัย ระบบวิจัย และติดตามประเมินผล
? จัดทำรายงานสถานภาพการวิจัย และดัชนีการวิจัยของประเทศ
? เป็นศูนย์กลางข้อมูลการวิจัย โดยมีระบบสารสนเทศที่มีเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อใช้ประโยชน์ในการเสนอแนะต่อรัฐบาลและการบริการผู้ที่เกี่ยวข้อง
? ส่งเสริมความร่วมมือการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
? ส่งเสริมและเกื้อกูลการวิจัย การประดิษฐ์คิดค้น การถ่ายทอดนวัตกรรม และเทคโนโลยีไปสู่ภาคสังคม อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม


เป้าประสงค์หลัก
1. เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของระบบการจัดการระบบวิจัยและบุคลากรให้มีเป้าหมายและทิศทาง การวิจัยที่หน่วยงานสนับสนุนและหน่วยงานทำการวิจัย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศ
2. เพื่อพัฒนาความเข้มแข้งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีผลงานวิจัยที่สามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ


ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ
เป็นมืออาชีพ โดยใช้หลักคุณธรรมในการบริหารและปฏิบัติงานเพื่อมุ่งผลสำเร็จ


สถานที่ติดต่อ
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561- 2445, 0 2-579 -1370-9, 0 2-579 -2289, 0 2-562- 0161   โทรสาร Fax 02-579 -3402, 0 2-579- 2289, 0 2-579 -3035, 0 2-579 -6060, 0 2-561- 3049, 0 2-579- 9260, 0 2-579- 1379
www.nrct.go.th


อำนาจหน้าที่
ให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบาย
ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ติดตามและประเมินผลการวิจัย
ของประเทศ รวมทั้งกำหนด ส่งเสริม และกำกับมาตรฐานการวิจัย ตลอดจนพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการวิจัยของประเทศ เพื่อให้เกิดผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ โดยให้มีอำนาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสภาวิจัยแห่งชาติและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ
(๓) เสนอแนะแนวทางการจัดสรรงบประมาณการวิจัยของประเทศ
(๔) ติดตามและประเมินผลการวิจัยของประเทศ รวมทั้งบริหารจัดการความรู้จากการวิจัย
เพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
(๕) จัดทำมาตรฐาน ข้อกำหนด หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการวิจัยของประเทศ เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
(๖) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยของประเทศ
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานหรือตามที่
นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/U59_05.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th