Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
หน่วยงานหลักในการดำเนินงานสนองพระราชดำริที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน


พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
1. ตามเสด็จ และรับสนองพระราชดำริ
2. สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนงานเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งพิจารณาเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
3. ประสาน วางแผน สนับสนุน และร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการดำเนินงานสนองพระราดำริ
4. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
5. จัดให้มีการศึกษา สรุปรวบรวมและถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ
6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
7.  เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


เป้าประสงค์หลัก
1.เพื่อดำเนินงานสนองพระราชดำริและบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้มีประสิทธิภาพสูงและมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
2. เพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญาและขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อให้สำนักงาน กปร. เป็นองค์การแห่งความเป็นเลิศในการบริหารงาน มีระบบบริหารจัดการที่ดี บุคลากรมีคุณภาพเป็นมืออาชีพและมีมาตรฐานทางคุณธรรมสูง


ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ
ค่านิยม
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
การเน้นประโยชน์สุขของประชาชน
ความพอเพียง
ความซื่อตรง
การมุ่งมั่นอุทิศตน
ร่วมแรงร่วมใจ

วัฒนธรรม
มีความสุภาพนอบน้อม
รู้รักสามัคคี


สถานที่ติดต่อ
2012 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร10700
โทร. 02-447-8500-6   โทรสาร 02-447- 8562
http://www.rdpb.go.th


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/U59_04.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th