Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / สำนักพระราชวัง

สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold, The Kingdom of Thailand

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
สำนักพระราชวัง เป็นหน่วยงานที่มีภาพลักษณ์ที่ดี มีความพร้อมในการปฏิบัติงานถวายแด่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ทั้งงานราชการแผ่นดินและงานส่วนพระองค์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนเผยแพร่พระเกียรติคุณ เพื่อธำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ สืบต่อไป 


พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
1. ถวายความสะดวก ความปลอดภัยแด่พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์
2. ปฏิบัติงานในพระองค์พระมหากษัตริย์ตามพระราชประสงค์
3. ปฏิบัติงานในพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจรักษาพยาบาลถวายพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
5. ควบคุมดูแลรักษาและบูรณะซ่อมแซมเครื่องราชภัณฑ์เครื่องราชูปโภค พระราชฐานปูชนียสถานต่าง ๆ  วัดหลวง สุสานหลวง และอาคารสถานที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักพระราชวัง รวมทั้งพระราชพาหนะ
6. จัดงานและปฏิบัติงานพระราชพิธี รัฐพิธี การพระราชกุศลต่าง ๆ ตลอดจนงานเสด็จพระราชดำเนิน
7. จัดการกองทุนต่าง ๆ และผลประโยชน์ทรัพย์สินของวัดหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักพระราชวังที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์  ตลอดจนทรัพย์สินของพระบรมวงศานุวงศ์ที่ฝากไว้ โดยพระบรมราชานุมัติ
8. จัดสวัสดิการเจ้าหน้าที่ในสังกัด ตั้งแต่ที่พักอาศัย สโมสรข้าราชบริพาร ตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนช่วยเหลือข้าราชบริพาร
9. ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในสังกัด ตลอดจนจัดฝึกอบรมบุตรหลานของผู้ปฏิบัติงานในสังกัด
10. เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักพระราชวังหรือตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ


เป้าประสงค์หลัก
การปฏิบัติงานถวายกิจการในพระองค์ทั้งงานแผ่นดินและงานส่วนพระองค์ ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  : การถวายงานในพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพทันกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย


ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ
ROYAL MODEL
Responsibility    =   มีความพร้อม ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
Openness  =   เปิดเผย โปร่งใส
Yield  =   มีผลงาน มุ่งเน้นผลงาน
Accountability =   รับผิดชอบต่อผลงานต่อสังคม
Loyalty  =   มีความจงรักภักดี


สถานที่ติดต่อ
พระบรมมหาราชวัง ถนนหน้าพระลาน กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0 2623 5499, 0 2623 5500 ต่อ 3103-4   โทรสาร 0 2623 5500 ต่อ 3857
http://www.brh.thaigov.net


อำนาจหน้าที่
(ก) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปและปฏิบัติงานสารบรรณของสำนักพระราชวัง
(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของสำนักพระราชวัง
(ค) จัดทำทะเบียนพระบรมวงศานุวงศ์ ทะเบียนตราตั้งพระราชทาน และทะเบียนอื่น ๆ ตลอดจนดำเนินงานเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรของแขวงพระบรมมหาราชวังเฉพาะที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักพระราชวัง
 (ง) ดำเนินการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมการปฏิบัติราชการของ                สำนักพระราชวัง
 (จ) ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายและระเบียบ งานนิติกรรมและสัญญางานเกี่ยวกับ ความรับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักพระราชวัง
 (ฉ) ดำเนินการเกี่ยวกับการวางแผนงานพระราชทานเลี้ยงในวโรกาสสำคัญ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
 (ช) ดำเนินงานห้องสมุดและจดหมายเหตุที่อยู่ในความดูแลของสำนักพระราชวัง
 (ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/U59_02.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th