Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรชี้นำการพัฒนาอุตสาหกรรม


พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
1. จัดทำ บูรณาการผลักดันนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
2. จัดทำระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ตัวชี้วัดสัญญาณเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมที่ทันสมัยเชื่อถือได้และเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งให้บริการเผยแพร่
3. สร้างความเข้มแข็งในการเป็นองค์กรแห่งความรู้ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม


เป้าประสงค์หลัก
1. การพัฒนาอุตสาหกรรมสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศและได้รับการยอมรับ
2. ภาคอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเตือนภัยที่เป็นประโยชน์
3. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม มีองค์ความรู้ที่เข้มแข็งเพียงพอต่อการตอบสนองการ
ดำเนินงาน และองค์กรได้รับการพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับ


ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ
จริยธรรม (เน้นความถูกต้อง มีคุณธรรมคิดดี ทำดี เป็นประโยชน์ต่อองค์กรมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม)
- พัฒนาตน ทำงานแบบมืออาชีพ (ขวนขวายใฝ่รู้ ประยุกต์สู่การทำงานมีความรับผิดชอบและจรรยาบรรณผลิตผลงานที่ดีที่สุดให้แก่ผู้รับบริการใช้ความรู้ข้อเท็จจริงมากกว่าความรู้สึก)
- การทำงานเป็นทีม ความเป็นหนึ่ง (การยอมรับซึ่งกันและกันและผสานความคิดที่แตกต่าง
สนับสนุนซึ่งกันและกันยืดหยุ่น ผ่อนปรน และเป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน)
- ทำงานเชิงรุก (ทำงานอย่างสร้างสรรค์ทำงานรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์)


สถานที่ติดต่อ
75/6 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. (02) 202-4274   โทรสาร (02) 644-7136
http://www.oie.go.th


อำนาจหน้าที่
1. เสนอแนะนโยบายแนวทางและมาตรการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมรวมทั้งจัดทำแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศ
2. เสนอแนะนโยบายกำหนดท่าทีแนวทางความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
รวมทั้งประชุมเจรจากับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศด้านอุตสาหกรรม
3. ศึกษาวิเคราะห์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการวาง
แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมและการแก้ปัญหาหรือพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. วิเคราะห์วิจัยคาดการณ์แนวโน้มและเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
5. ประสานเร่งรัดติดตามและประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม
6. กำหนดนโยบายการสำรวจการเก็บรักษาการใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านอุตสาหกรรมจัดทำดัชนี
อุตสาหกรรมและทำหน้าที่เป็นศูนย์สารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานหรือตามที่กระทรวงหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/T59_07.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th