Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักในการชี้นำและส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก


พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
การเสนอแนะนโยบาย แนวทางและมาตรการในการบริหารจัดการระบบอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ที่สอดคล้องกับการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558
- การส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม
- การชี้นำ เตือนภัยให้แก่อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)


เป้าประสงค์หลัก
1. นโยบาย แผนงานและแนวทาง สามารถสนับสนุนให้อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง มีการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. ระบบและข้อมูลสารสนเทศเพื่อการชี้นำ เตือนภัยและบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ได้รับการยอมรับและมีการนำไปใช้ประโยชน์
3. อุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาลทราย สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้และอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
4. ระบบการจัดการความรู้และการบริหารราชการสามารถส่งเสริมการปฏิบัติงานขององค์กร


ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ
เป็นธรรม โปร่งใส พร้อมให้บริการ


สถานที่ติดต่อ
75/6 อาคารนารายณ์ ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2202-3075   โทรสาร 0-2202-3070
http://www.ocsb.go.th/
webmaster@ocsb.go.th


อำนาจหน้าที่
หน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 18 มกราคม 2551 ดังต่อไปนี้
1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยอ้อยและน้ำตาลทราย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยอ้อยและน้ำตาลทราย
3. กำหนด เสนอแนะนโยบาย วิเคราะห์ ชี้นำ เตือนภัย สนับสนุน ประสานการวิจัย พัฒนาและสร้างองค์ความรู้ ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
4. เก็บ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตการใช้และการจำหน่ายอ้อยน้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อกำหนดนโยบาย ในการชี้นำทิศทาง การส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
5. จัดทำแผนการปลูกและผลิตอ้อยเพื่อใช้ในการผลิตน้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
แผนการผลิตน้ำตาลทรายเพื่อใช้บริโภคในราชอาณาจักรและส่งออก เสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
6. รับจดทะเบียนชาวไร่อ้อย หัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย และสถาบันชาวไร่อ้อย
7. จัดทำทะเบียนชาวไร่อ้อยและที่ดินที่ใช้ในการปลูกอ้อย
8. ทดสอบคุณภาพอ้อยและน้ำตาลทราย
9. วิจัยพัฒนาและส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ในการผลิตและการใช้ประโยชน์จากอ้อยและ
น้ำตาลทราย รวมทั้งการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตอ้อย น้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
10. ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการผลิต การใช้ และการจำหน่ายอ้อยและน้ำตาลทรายตลอดจนภาวการณ์ตลาดของน้ำตาลทรายทั้งในและนอกราชอาณาจักร
11. ประสานงานกับคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการอ้อย คณะกรรมการน้ำตาลทราย และคณะกรรมการบริหารกองทุน
12. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศ ต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/T59_05.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th