Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
เป็นองค์การหลักในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ให้มีประสิทธิภาพ ดุลยภาพ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม


พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
1. เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอุตสาหกรรมแร่ อุตสาหกรรม
พื้นฐาน และโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ให้สอดรับกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
2. อนุญาต กำกับดูแล และส่งเสริมการประกอบการอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรม
พื้นฐานให้เป็นไปตามกฎหมาย มีความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการประกอบการอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรม พื้นฐานให้มีมาตรฐาน คุณภาพ และประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมและโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
5. ส่งเสริมและดำเนินงานวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐาน และโลจิสติกส์อุตสาหกรรม


เป้าประสงค์หลัก
1. สังคมให้การยอมรับการประกอบการอุตสาหกรรมแร่ และอุตสาหกรรม พื้นฐาน ที่รับผิดชอบต่อสังคม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. ขีดความสามารถในการประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานสูงขึ้น
3. อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์โลจิสติกส์มีต้นทุนด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานลดลง
4. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ มีสมรรถนะและประสิทธิภาพใน การบริหารจัดการเพิ่มขึ้น


ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ
A = วัฒนธรรมแห่งความรับผิดชอบ (Accountability)
S = วัฒนธรรมแห่งการเสนอแนะ (Suggestion)
I = วัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity)
A = วัฒนธรรมแห่งการอาสา (ASSA : Advise, service, support, assist)
ใช้วัฒนธรรม ASIA ของกระทรวงอุตสาหกรรม


สถานที่ติดต่อ
ที่อยู่ 75/10 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567   โทรสาร 0-2644-8746
http://www.dpim.go.th


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/T59_04.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th