Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อการสนับสนุนส่งเสริมให้อุตสาหกรรมของประเทศเข้มแข็ง


พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
เป็นการกล่าวถึงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และความสัมพันธ์ที่สำคัญกับประชาชนผู้รับบริการ ส่วนราชการอื่น และประชาชนโดยรวม


เป้าประสงค์หลัก
1.  นโยบายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ชัดเจนที่มีการนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างสัมฤทธิ์ผลในทุกระดับ
2.  มีระบบการติดตามผลการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการที่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการกำกับการปฏิบัติงานและทบทวนยุทธศาสตร์องค์กรต่อไป
3.  พัฒนาบทบาทของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดให้เป็นแกนหลักในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
4.  เพิ่มบทบาทของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในการกำกับดูแล  ส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาค
5.  ชุมชนมีส่วนร่วมและมีความเข้าใจเกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อลดการต่อต้านการประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่
6.  อุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียวมากขึ้น
7.  เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการให้เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ
8.  พัฒนาบุคลากรและสร้างระบบการจัดการองค์ความรู้เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)และสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)
9. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อลดกระแสการต่อต้านการประกอบการอุตสาหกรรม


ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ
รับผิดชอบในหน้าที่ เสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ มีความซื่อสัตย์สุจริต จิตอาสาบริการ


สถานที่ติดต่อ
ถนนพระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-202- 3000   โทรสาร 0 2-202- 3048, 0 2-202 -326
http://www.industry.go.th/ops
info@industry.go.th


อำนาจหน้าที่
1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อมูลเพื่อเสนอแนะรัฐมนตรี สำหรับใช้ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย  
และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง
2.  พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง
3.  แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติงาน
4.  จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง เพื่อให้เกิดการประหยัด คุ้มค่า และสมประโยชน์
5.  กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด   กระทรวง
6.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการของหน่วยงานใน       สังกัดกระทรวง
7.  ประสานการบริหารราชการและปฏิบัติงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงในต่างประเทศ
8.  กำกับ ดูแล และส่งเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาคให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยแร่ กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมแร่ดีบุก กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/T59_01.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th