Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน


พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
แผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจำปuงบประมาณ พ.ศ. 2556 กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพมีพันธกิจ ที่ต้องดำเนินการเพื่อให้วิสัยทัศน์บรรลุผลสัมฤทธิ์ ได้แก่
1. ส่งเสริมสนับสนุน ควบคุม กำกับและพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สถานบริการสุขภาพ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และการประกอบโรคศิลปะ มีคุณภาพตามมาตรฐานและยกระดับคุณภาพสู่สากล
2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ภาคีเครือข่ายและท้องถิ่นในการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน รวมทั้งการจัดการนวัตกรรมสุขภาพชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานสุขศึกษาเชิงรุก เพื่อพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องของประชาชน
4. ศึกษา วิเคราะห์วิจัย พัฒนา ระบบบริการสาธารณสุขและระบบสุขภาพภาคประชาชนรวมทั้งดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน


เป้าประสงค์หลัก
1. สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้ประกอบโรคศิลปะ มีคุณภาพตามมาตรฐาน
2. ประชาชนสามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้และระบบสุขภาพภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง

• ค่านิยม
มุ่งมั่นด้วยใจ ใฝ่รู้สร้างสรรค์ ร่วมแรงใจกัน ยึดมั่นคุณธรรม นำจิตบริการ

• วัฒนธรรมของส่วนราชการ
บุคลากรของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีความร่วมแรงร่วมใจ มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานโดยยึด
คุณธรรมจริยธรรม


สถานที่ติดต่อ
ที่อยู่ถนนติวานนท์ เมือง นนทบุรี 11000
โทร. 02-193-7999   โทรสาร Fax 0 2590 2828
www.hss.moph.go
hss@hss.moph.go.th


อำนาจหน้าที่
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๒ ภายใต้ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจเกี่ยวกับการสนับสนุนหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับให้มีประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยส่งเสริมและสนับสนุนระบบคุ้มครองประชาชนด้านบริการสุขภาพ ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ รวมทั้งการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน และองค์กรภาคเอกชนเพื่อการบริการสุขภาพ อันจะทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีสามารถพิทักษ์สิทธิและเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. พัฒนาระบบและกลไก เพื่อให้มีการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เกิดผลสำเร็จแก่ราชการและประชาชน
3. ส่งเสริมพัฒนา และสนับสนุนการดำเนินการสุขศึกษา และระบบสุขภาพของประชาชน
4. ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านความช่วยเหลือ ความร่วมมือ และการประสานงานกับหน่วยงาน หรือองค์การต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5. ศึกษา วิเคราะห์วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพ แก่องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนามาตรฐานด้านอาคารสถานที่และสถาปัตยกรรมด้านสาธารณสุข
7. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนามาตรฐานครุภัณฑ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข
8. ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/S59_06.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th