Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์กรชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในระดับประเทศ และภูมิภาคเอเซีย


พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
1. กำหนดและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของระบบและวิธีการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือที่เกี่ยวกับ อาหาร ยาเสพติด วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท สารระเหย เครื่องสำอางเครื่องมือแพทย์ รังสี และวัตถุอันตรายทางสาธารณสุขชีววัตถุ สมุนไพร และการชันสูตรโรค
2. ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือที่เกี่ยวกับอาหารยา ยาเสพติด วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท สารระเหย ชีววัตถุ สมุนไพร และการชันสูตรโรคเพื่อควบคุมคุณภาพ ประสิทธิภาพและมาตรฐานให เป.นไปตามกฎหมายและเป.นหลักฐานทางคดีรวมทั้ง เพื่อสนับสนุนการป้องกัน และควบคุมโรค
3. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. พัฒนาระบบและกลไกการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ
5. ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประเมินความเสี่ยงและแจ งเตือนภัยสุขภาพ
6. ถ่ายทอดองค์ความรู้ และผลผลิตที่ได จากการศึกษาวิเคราะห์วิจัยสู่ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ชีววัตถุ สมุนไพร ยาเสพติดและการชันสูตรโรค เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข และเป็นห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์และสาธารณสุข
8. สนับสนุนและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพดำเนินการรับรองคุณภาพทางห องปฏิบัติการด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ชีววัตถุสมุนไพร และการชันสูตรโรคทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวง หรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย


เป้าประสงค์หลัก
1. ผู้ รับบริการได รับประโยชน์จากห องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้ มาตรฐาน
2. ประชาชนได รับประโยชน์จากองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยสุขภาพและการป้องกันปัญหาและแก้ ไขปัญหาสาธารณสุข
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์ไปใช้ ในการป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติด


ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ
เปิดใจ ใฝ่รู้คุณธรรม นำหลักวิชาการ มาตรฐานสากล (DMSC: Discovery, Moral, Sciences/Standard,
Change)
D = Discovery = ใฝ่รู้ หมายถึง การค้นคว้า และพัฒนา สร้างองค์ความรู้
M = Moral = คุณธรรม หมายถึง ความมีคุณธรรม กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ซื่อสัตย์
รับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เลือกปฏิบัติ และมุ่งผลสัมฤทธิ์
S = Sciences/Standards = นำหลักวิชาการ/มาตรฐานสากล หมายถึง หลักวิชาการ ความรู้ ที่เป็น
วิทยาศาสตร์/การดำเนินการตามมาตรฐานสากล
C = Change attitude = เปิดใจ หมายถึง การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทัศนคติ วัฒนธรรมการ
ทำงาน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และรู้ ทันโลกสามารถแก้ไขปัญหาได้ ทันสถานการณ์


สถานที่ติดต่อ
ที่อยู่ 88/7 หมู่ 4 ซอยติวานนท์ 14 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ เมือง นนทบุรี 11000
โทร. 0-2951-0000,0-2589-9850-8   โทรสาร 0-25915974,0-2591-5449
www.dmsc.moph.go.th
prdmsc@dmsc.mail.go.th


อำนาจหน้าที่
ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ กรมวิทยาศาสตรการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีภารกิจเกี่ยวกับการวิจัยและการตรวจชันสูตรด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยการศึกษา วิเคราะห์วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพี่อผลการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน และสนับสนุนการแก ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ ทำให สามารถพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ รวมทั้งเพื่อการสนับสนุนกระบวนการคุ มครองผู้บริโภคของประชาชน โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. กำหนดและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของระบบและวิธีการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือที่
เกี่ยวกับอาหารยา ยาเสพติด วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท สารระเหย เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์รังสีและวัตถุอันตรายทางสาธารณสุข ชีววัตถุ สมุนไพร และการชันสูตรโรค
2. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข เพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประเมินความเสี่ยงและแจงเตือนภัยสุขภาพ
4. ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือที่เกี่ยวกับอาหาร ยา ยาเสพติด วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท สารระเหย ชีววัตถุ สมุนไพร และการชันสูตรโรค เพื่อควบคุมคุณภาพประสิทธิภาพ และมาตรฐาน ให้ เป็นไปตามกฎหมายและเป็นหลักฐานทางคดีรวมทั้ง เพื่อสนับสนุนการป้องกัน และควบคุมโรค
5. เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ชีววัตถุ สมุนไพร ยาเสพติด และการชันสูตร
โรค เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข และเป็นห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์และสาธารณสุข
6. สนับสนุนและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ดำเนินการรับรองคุณภาพทางห้องปฏิบัติการด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ชีววัตถุ สมุนไพร และการชันสูตรโรค ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
7. พัฒนาระบบและกลไกการดำเนินงานให เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ
8. ถ่ายทอดองค์ความรู้ และผลผลิตที่ได จากการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยสู่ชุมชนและหน่วยงานที่
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวง หรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2557

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2557/government_57/S57_05.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th