Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นผู้นำในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศและภูมิภาค


เป้าประสงค์หลัก
1. ผู้สำเร็จอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพมีคุณภาพมาตรฐาน มีงานทำและดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม
2. ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
3. ระบบบริหารจัดการมีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ
4. ผลิตและพัฒนากำลังคนสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย
5. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
6. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้รับการเผยแพร่และใช้ประโยชน์


ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ
ทำงานด้วยความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ สู่ความเป็นเลิศ สร้างการมีส่วนร่วม โดยยึดหลักคุณธรรมตามแนวทาง OVEC
O = Opportunity โอกาส Open Mind ใจเปิดกว้าง และ Open Views เปิดโลกทัศน์
V = Vision มีวิสัยทัศน์ Value สร้างคุณค่า และ Victory มุ่งมั่นชัยชนะ
E = Ethics ยึดคุณธรรม Excellence สร้างความเป็นเลิศ และ Effectiveness มุ่งประสิทธิผล
C = Creativity ความคิดสร้างสรรค์ Cooperation ความร่วมมือ และ Completion ความสำเร็จ


สถานที่ติดต่อ
อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 319 ถนนราชดำเนินนอก แขวงจันทรเกษม เขตดุสิต กทม. 10300
โทร. 0-2281-5555   โทรสาร 0-2282-0855
http://www.vec.go.th/


อำนาจหน้าที่
1. จัดทำข้อเสนอแนวนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ
2. ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
3. กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดงบประมาณและสนับสนุนทรัพยากร
4. พัฒนาครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา
5. ส่งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นและสถานประกอบการ
6. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
7. จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
8. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและดำเนินการตามที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย
9. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/R59_05.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th