Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขับเคลื่อนอุดมศึกษาเพื่อชี้นำสังคมไทยให้ก้าวไกลสู่นานาชาติ


พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
1. เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาที่เสริมสร้างการพัฒนาขีดความสามารถของการอุดมศึกษาไทยที่เป็นเอกภาพ โดยคำนึงถึงเอกลักษณ์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
2. เสนอแนะมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
3. เสนอแนะกรอบการจัดสรรทรัพยากรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งประสานและส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา และประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
4. การจัดทำระบบการติดตาม กาตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการอุดมศึกษา โยคำนึงถึงความเป็นเลิศทางวิชาการ


เป้าประสงค์หลัก
1. สังคมมีความปลอดภัยและได้รับผลกระทบจากปัญหายาเสพติดลดลง
2. การดำเนินงานภาครัฐมีความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลที่เป็นสากล
3. ผลประโยชน์ของประเทศได้รับการพัฒนาและปกป้องอย่างต่อเนื่อง
4. ประชาชนในพื้นที่เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในการทำงานของภาครัฐเพิ่มขึ้น รวมทั้งได้รับการศึกษา การพัฒนาอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
5. ประชาชน หมู่บ้าน ชุมชน ผู้ประกอบการรายย่อยรวมถึงสตรี มีศักยภาพและขีดความสามารถในการพัฒนาระดับฐานราก
6. ประชาชนวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
7. คนไทยทุกกลุ่ม ทุกวัย ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
8. ประชาชนแต่ละช่วงวัยมีสุขภาพที่ดีในทุกมิติและได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน
9. ผลงานวิจัยทุกระดับถูกนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงนโยบาย เชิงพาณิชย์และการยกระดับคุณภาพชีวิต


ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ
ร่วมทีมทำงาน สร้างสรรค์องค์กร สอดคล้องเป้าหมาย โปร่งใสเป็นธรรม นำประโยชน์ส่วนรวม


สถานที่ติดต่อ
328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2-610 -5200   โทรสาร Fax 0 2-354- 5524-6
www.mua.go.th
pr_mua@mua.go.th


อำนาจหน้าที่
1. จัดทำข้อเสนอ นโยบายและมาตรฐานการอุดมศึกษา และแผนพัฒนาการอุดมศึกษา รวมทั้งดำเนินงานด้านความสัมพันธ์ระดับอุดมศึกษากับต่างประเทศ
2. จัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนทรัพยากรและการจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณอุดหนุนสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาลัยชุมชน
3. ประสานและส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา และประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
4. เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม ปรับปรุงและยกเลิกสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาลัยชุมชน
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการอุดมศึกษาตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษามอบหมาย รวมทั้งการรวบรวมข้อมูลและจัดทำสารสนเทศด้านการอุดมศึกษา
6. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/R59_04.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th