Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นองค์กรหลักด้านการพัฒนาแผนการศึกษาแห่งชาติ พัฒนานโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา และกฎหมายการศึกษาของชาติ เพื่อให้คนไทยได้มีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม


ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ
รวมพลังเชิงรุก สร้างสุขในงาน วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ชี้นำนโยบาย ขยายสังคมการเรียนรู้ CHAMPS
C = Collaboration การทำงานในเชิงรุกโดยใช้ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วม กับภาคส่วนต่าง ๆ
H = Happiness การทำงานอย่างมีความสุขและสร้างสรรค์
A = Academic Leader การพัฒนาความเป็นเลิศในองค์ความรู้และเป็นผู้นำทางวิชาการ
M = Morality การยึดมั่นในคุณธรรม 8 ประการ ได้แก่ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์
มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี และมีน้ำใจ
P = Policy การปฏิบัติตามภารกิจหลักของ สกศ. คือ เสนอนโยบาย
S = Society เพื่อขยายฐานนำไปสู่เป้าหมายการสร้างสังคมไทย ให้เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ (Learning Society


สถานที่ติดต่อ
99/20 ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กทม. 10300
โทร. 0 2-668 -7110-24, 0 2-668- 7161-7   โทรสาร Fax 0 2-243- 0083
www.onec.go.th
webmaster@onec.go.th


อำนาจหน้าที่
1. จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬากับการศึกษาทุกระดับ รวมทั้งจัดทำข้อเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรด้านการศึกษาของชาติ
2. ประสานการจัดทำข้อเสนอนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษาของชาติ
3. วิจัยและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้และภูมิปัญญาของชาติ ตลอดจนการรวบรวมและพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนานโยบายและแผนการศึกษาของชาติ
4. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นหรือคำแนะนำในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษา
6. ปฏิบัติงานอื่นใดที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสภาการศึกษา และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา หรือตามที่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/R59_02.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th