Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
เป็นหนึ่งในองค์กรกำกับการใช้พลังงานปรมาณูที่เป็นเลิศในอาเซียน (To be one of the excellent nuclear regulatory bodies in ASEAN)


พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
1. พัฒนากฎหมาย และเสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณู เพื่อนำไปสู่ การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
2. กำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณูให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
3. เสริมสร้างขีดความสามารถและความเข้มแข็งในการวิจัยและพัฒนาด้านกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู
4. ประสานงาน และดำเนินการด้านพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศด้านพลังงานปรมาณู
5. เผยแพร่ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยจากการใช้พลังงานงานปรมาณูให้แก่ประชาชน


เป้าประสงค์หลัก
1. ผู้ใช้ ผู้รับบริการ และประชาชนมีความมั่นใจในมาตรการทางด้านพลังงานปรมาณูที่สำนักงาน กำหนดและกำกับ
2. ประชาชนมีทัศนคติที่ดีด้านพลังงานปรมาณู
3. ผลงานวิจัยและโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู


ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ
“ATOMSE”
A = Accountability ความรับผิดชอบต่อสังคม
Awareness ความตระหนัก
Accuracy ความแม่นยำ
T = Teamwork การทำงานเป็นทีม
Transparency ความโปร่งใสและตรวจสอบได้
O = Occupational ทำงานแบบมืออาชีพ
Orientation ทำงานเป็นระบบ
M = Mind fullness ใส่ใจในงาน
Modernization มีความทันสมัยไม่ตกยุค
S = Service mind ให้บริการด้วยใจ
Self development พัฒนาตนเอง
E = Efficiency มีคุณภาพ
Effectiveness มีประสิทธิภาพ
Environment สภาพแวดล้อมที่ดี


สถานที่ติดต่อ
ที่อยู่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0 2596 7600 (อัตโนมัต) 0 2579 5230, 0 2562 0123   โทรสาร 0 2561 3013
http://www.oaep.go.th
info@oaep.go.th


อำนาจหน้าที่
พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2508
กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดเงื่อนไข วิธีการขอรับใบอนุญาตและการดำเนินการเกี่ยวกับ วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นกำลัง วัสดุพลอยได้ หรือ พลังงานปรมาณู
พ.ศ. 2550
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2546
มาตรฐาน ISO 17025 ที่เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสีมาตรฐาน


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/Q59_03.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th