Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
   เป็นองค์กรนำในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม


พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
1.   เสนอแนะนโยบาย ประสานและจัดทำยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
2.   ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันการพัฒนากำลังคน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
3.    กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดของกระทรวง รวมทั้งสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี
4.   บริหารทรัพยากรของกระทรวงให้เกิดความประหยัด คุ้มค่า รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่  เกี่ยวข้องให้ทันสมัย


เป้าประสงค์หลัก
1.  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีกลไกการประสานงานและการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีเอกภาพ
2. กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ได้รับการเสริมสร้างความสามารถโดยการศึกษา เพื่อพัฒนาเป็นฐานนักวิจัย/นักวิจัย ในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ


ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ
มุ่งผลสัมฤทธิ์  สุจริตโปร่งใส  บริการด้วยใจ  รักใคร่สามัคคี


สถานที่ติดต่อ
75/47 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2-333- 3700   โทรสาร 0 2-333 -3833
http://www.ops.go.th
webmaster@most.go.th


อำนาจหน้าที่
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวง กรม พ.ศ. 2545 และมีภารกิจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2545 สำหรับการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจ จะเป็นการดำเนินงานตามกรอบแนวทางของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นกฎหมายกลาง ซึ่งส่วนราชการต่างๆ ต้องถือปฏิบัติโดยทั่วไป โดยไม่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อกำหนด ที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/Q59_01.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th