Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำการพัฒนาองค์ความรู้และการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย


พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
1. ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่กิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อ
เพิ่มพูนปัญญาและประยุกต์ใช้ในสังคม
2. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีหอศิลป์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย


เป้าประสงค์หลัก
1. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยทุกสาขา
2. ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการทำงานของหน่วยงานให้เข้มแข็ง
3. ส่งเสริมศิลปินให้สร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิภาพ และ สร้างชื่อเสยีงให้กับประเทศ
4. พัฒนาการทำงานแบบเป็นองค์รวมทั้งในเขิงโครงสร้างการทำงานและในเชิงเนื้อหาสาระ


ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ
ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นบริการ ทำงานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ


สถานที่ติดต่อ
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารธนาลงกรณ์ 666 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ บางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2422-8888   โทรสาร Fax 0 2-422- 8831
www.ocac.go.th


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/P59_05.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th