Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรแห่งความรู้และส่งเสริมพลังการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมเพื่อความภาคภูมิใจในความเป็นไทย


พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
1. ส่งเสริม สนับสนุนการนำเนื้อหาสาระทางวัฒนธรรมมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ให้เป็นศูนย์กลางในการบริการ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทุกระดับ
3. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ปกป้อง คุ้มครอง จารีตประเพณี ภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาและเผยแพร่
4. ศึกษา วิจัยและจัดการความรู้ด้านวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาและเผยแพร่
5. ส่งเสริม และกำกับดูแลงานภาพยนตร์และวีดิทัศน์เป้าประสงค์หลัก
1. ประชาชนมีความเข้าใจในมรดกร่วมทางวัฒนธรรมของอาเซียน ในฐานะประชาคมอาเซียน
2. ประชาชนมีความต้องการผลิตและบริโภคสิ้นค้าและบริการทางวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีความภาคภูมิใจในมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติที่ได้รับการอนุรักษ์
4. ประชาชนมีค่านิยมที่ดีงามและเหมาะสมในการดำเนินชีวิต
5. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ เห็นคุณค่าและนำไปใช้ประโยชน์


ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ
ค่านิยม
ตามแนวการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ องค์กรควรกำหนดค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร
เพื่อผลักดันการดำเนินงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ และเป็นองค์ประกอบขั้นพื้นฐานขององค์กรที่พึงมี
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานที่ตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาและ
ยกระดับการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีมาตรฐาน จึงได้กำหนดวัฒนธรรมองค์กรไว้ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนพึงยึดถือและปฏิบัติตนใช้เป็นค่านิยมร่วม ซึ่งเป็นคำง่ายต่อการทำความเข้าใจร่วมกัน คือ PAGAPTT
 มีนโยบายที่ชัดเจนในทุกระดับ (Policy)
 มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน (Attitude)
 อยู่ด้วยการเป็นผู้ให้  (Giving)
 มีสำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบ (Accountability)
 มีความเป็นมืออาชีพ  (Professional)
 ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นธรรม  (Transparency)
 ทำงานเป็นทีม  (Team Work)

วัฒนธรรม
1.  มีบุคลิกอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้อาวุโส
2.  กล้าแสดงออกทางความคิดและเคารพ/รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
3.  เป็นผู้ประสานงานที่ดี
4.  การอยู่กันอย่างพี่อย่างน้อง /มีความเอื้ออาทร
5.  มีการทำงานที่เป็นทีมอย่างไม่เป็นทางการได้ดี
6.  มีการปรับตัวต่อสถานการณ์ได้ดี
7.  เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน


สถานที่ติดต่อ
14 ถนนเทียมร่วมมิตร ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร. 02 - 2470013   โทรสาร 0 2-247- 0015-9
http://www.culture.go.th
it_dcp@culture.mail.go.th


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/P59_04.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th