Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / กรมศิลปากร

กรมศิลปากร

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันหลักในการสร้างทุนทางปัญญาแก่คนไทยในด้านการอนุรักษ์และสร้างสรรค์
มรดกทางศิลปวัฒนธรรม


เป้าประสงค์หลัก
1. มุ่งหวังให้ประชาชนและองค์กรต่าง ๆ ตระหนักถึงคุณค่าและเข้ามามีบทบาท มีส่วนร่วม
ในการธำรง รักษาจารีตประเพณี อนุรักษ์ บำรุงรักษา มรดกศิลปวัฒนธรรมด้วยวิธีการที่ถูกต้อง มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน โดยกรมศิลปากร สามารถเป็นสถาบันที่พัฒนา รับรองมาตรฐานในการอนุรักษ์และพัฒนามรดกศิลปวัฒนธรรม บนพื้นฐานขององค์ความรู้ ที่เกิดจากการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบ ควบคู่กับการสร้างและธำรงรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้มีความต่อเนื่องและเพียงพอ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นผู้บริหารมรดกศิลปวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัฒน์ และกระแสการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม สังคม
2. มุ่งหวังให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ ต่อยอด และเพิ่มคุณค่ามรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรม ที่สะท้อนถึงความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ลัตลักษณ์ของชาติ โดยประชาชนในวงกว้างทั้งในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ต่างรับรู้ถึงความโดดเด่นที่เป็นอัตลักษณ์นั้น ทั้งนี้ ยังมุ่งหวังให้การสร้างสรรค์ ต่อยอด และเพิ่มคุณค่าดังกล่าวเป็นไปในลักษณะบูรณาการกันระหว่างกรมศิลปากรและภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น ซึ่งนอกจากจะเป็นกลไกในการเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคมเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับประโยชน์โดยตรง จากการร่วมอนุรักษ์และพัฒนามรดกทางศิลปวัฒนธรรมแล้ว ยังเป็นกลไกที่ช่วยหลอมรวมความเป็นปึกแผ่นของคนในชาติ ตลอดจนสามารถสืบทอดผลลัพธ์ที่ได้จากการสร้างสรรค์ ต่อยอด และเพิ่มคุณค่า ไปสู่การเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น ระดับชาติ เป็นมรดกโลกในอนาคตต่อไป
3.มุ่งหวังให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ มีทัศนคติและพฤติกรรมเชิงบวกต่อการอนุรักษ์และพัฒนา
มรดกทางศิลปวัฒนธรรม โดยกรมศิลปาการเป็นผู้ดำเนินการ หรือประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางมรดกศิลปวัฒนธรรมสู่ประชาชน ผ่านทางสื่อ ช่องทางและรูปแบบที่เหมาะสม


ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ
ค่านิยมองค์กร : ARTS
1. ปฏิบัติตามหลักวิชาการและองค์ความรู้ (A: Accountability in knowledge)
2. จิตสำนึกในการอนุรักษ์ สืบทอด สร้างสรรค์และเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่า
(R: Realize in creative and conservative culture)
3. ถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้ (TS:Transfer and Share)


สถานที่ติดต่อ
กรมศิลปากร ถนนหน้าพระธาตุ กทม. 10200
โทร. 0-2222-3569,0-2224-2050   โทรสาร 0-2222-0934
http://www.finearts.go.th/


อำนาจหน้าที่
มีภารกิจเกี่ยวกับการคุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์ บำรุงรักษา ฟื้นฟู ส่งเสริม สร้างสรรค์ เผยแพร่ ศึกษา
ค้นคว้า วิจัย พัฒนา สืบทอดศิลปะและทรัพย์สินมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อธำรงคุณค่า
และเอกลักษณ์ของความเป็นชาติอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมไทยและความมั่นคงของชาติ (ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. 2554) ดังนี้
1. ธำรงรักษาคุณค่าและเอกลักษณ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม
2. สืบทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป
3. สร้างคุณค่าเพิ่มจากมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
4. สร้างคุณภาพมาตรฐานการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม
5. กระตุ้นจิตสำนึกและสร้างค่านิยมในคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรม


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/P59_03.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th