Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / สำนักงานประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
ก้าวสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ที่มุ่งสร้าง หลักประกันสังคมของประเทศอย่าง สมดุลย์
มั่นคง ยั่งยืน และมีธรรมาภิบาล


เป้าประสงค์หลัก
1.ให้บริการคุ้มครองสิทธิหรือประโยชน์ทดแทนอย่างถูกต้องและเป็นธรรม ทั้งกรณีเนื่องจาก
การทำงานและไม่เนื่องจากการทำงาน
2.สร้างความพึงพอใจและความประทับใจในงานบริการประกันสังคมให้แก่ผู้ใช้บริการ
ประกันสังคมทุกฝ่าย
3.สร้างความรู้ความเข้าใจ ของการประกันสังคม แก่สาธารณชน ควบคู่ไปกับการสร้างความ
น่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดี และเป็นที่ยอมรับของสังคม
4. พัฒนารูปแบบสิทธิประโยชน์และขยายความคุ้มครองที่ครอบคลุม และเหมาะสมเพื่ก
ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน โดยตั้งอยู่บนบรรทัดฐานของเงินสมทบที่สมดุลย์
5. กองทุนมีเสถียรภาพพร้อมเป็นหลักประกันของผู้ประกันตนปัจจุบัน และรองรับการขยาย
ความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ในอนาคต
6. สำนักงานประกันสังคมมีผลการดำเนินการที่ดีเยี่ยม จนเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยมี
6.1 โครงสร้าง ระบบงาน และการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีประสิทธิภาพ ความ
คล่องตัว และโปร่งใส สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที
6.2 ผู้บริหารที่มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถ และมีภาวะผู้นำในการนำพา
องค์กรอย่างมืออาชีพ
6.3 บุคลากร ที่มีความรู้ ทักษะ และขวัญกำลังใจ พร้อมปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
6.4 ระบบ IT ที่ทันสมัย เชื่อมโยง และ ครอบคลุมควบคู่ไปกับฐานข้อมูลที่ครบถ้วน
ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน


ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ
SSO Team” คือ “สปส ทีม”
S = Smart & Smile ส = สง่างาม และเป็นมิตร
บุคลากรมีความสง่างาม เฉลียวฉลาด มีศักยภาพทั้งทางความคิดและการกระทำรวมทั้งมี
ความเป็นมิตร เบิกบาน ร่าเริงแจ่มใสในการทำงาน
S = Service with Excellent Quality ป = ประสิทธิภาพบริการที่เป็นเลิศ
มุ่งมั่นให้บริการประกันสังคมที่เป็นเลิศ มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และมีความเป็นมืออาชีพ
O = Obviously Dedicate ส = เสียสละ ทุ่มเท และอุทิศตน
มุ่งมั่นในการทำงานด้วยความเสียสละ และทุ่มเท ด้วยความภาคภูมิใจ เพื่อความสำเร็จของงานและองค์กร ที่ตั้งอยู่บนความถูกต้องและชอบธรรม
Team =Teamwork ทีม = ทำงานเป็นทีม
ทำงานร่วมกัน ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจ อย่างเต็มที่และเต็มใจ ได้เป็นอย่างดี จนก่อเกิดเป็นความสำเร็จของทีม ทุกคนในทีม และองค์กร


สถานที่ติดต่อ
ที่อยู่ 88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ เมือง นนทบุรี 11000
โทร. 0 2-956- 2345 โทรสายด่วน 1506   โทรสาร 0-2526-0658, 0-2525-2814
www.sso.go.th
info@sso.go.th


อำนาจหน้าที่
การบริหารการประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนโดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้แรงงานมีหลักประกันการดำรงชีวิตที่มั่นคง


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/O59_05.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th