Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักมืออาชีพในการคุ้มครองแรงงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานอย่างเป็น
มาตรฐานและสร้างสันติสุขในวงการแรงงานด้วยความเป็นธรรม


พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
1. กำหนดและพัฒนามาตรฐานแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
2. กำกับดูแลการคุ้มครองแรงงานให้เป็นไปตามกฎหมาย
3. ส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อม ในการทำงาน แรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการแรงงาน และมาตรฐานแรงงานไทย
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการของกรม


เป้าประสงค์หลัก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การคุ้มครองแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ : แรงงานในและนอกระบบได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
อย่างถูกต้อง และเป็นธรรม
กลยุทธ์ที่ 1 : ออกแบบกฎหมายให้ครอบคลุมการคุ้มครองแรงงานในระบบ
และนอกระบบ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนามาตรฐานการคุ้มครองแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างและพัฒนาระบบข้อมูลแรงงานนอกระบบ
กลยุทธ์ที่ 4 : ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน
กลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนาและกำกับดูแลการบังคับใช้กฎหมายการคุ้มครองแรงงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
เป้าประสงค์ที่ : แรงงานมีสภาพการทำงานที่มีมาตรฐานและดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาระบบสวัสดิการแรงงานอย่างยั่งยืนและประโยชน์ถ้วนหน้า
กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างเสริมมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน
กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบกิจการให้มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้านแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 4 : สร้างความเข้มแข็งการมีส่วนร่วมขององค์กรด้านแรงงาน และ
ภาคประชาสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างสันติสุขในวงการแรงงาน
เป้าประสงค์ : ผู้ใช้แรงงาน นายจ้างและผู้ประกอบการสามารถทำงานร่วมกัน
ด้วยความสมานฉันท์เพื่อประโยชน์ร่วมกัน และเกิดสันติสุข
ในวงการแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความเข้าใจด้านแรงงานสัมพันธ์
กลยุทธ์ที่ 2 : เสริมสร้างมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
กลยุทธ์ที่ 3 : รณรงค์ ให้มีกิจกรรมเสริมสร้างความสมานฉันท์และแรงงานสัมพันธ์
กลยุทธ์ที่ 4 : สร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์การนายจ้าง
องค์การลูกจ้าง และเครือข่ายด้านแรงงานสัมพันธ์
กลยุทธ์ที่ 5 : ปรับปรุงกลไก มาตรการด้านแรงงานสัมพันธ์ให้สอดคล้อง
รับประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์ที่ 6 : สร้างนักบริหารงานบุคคลด้านแรงงานสัมพันธ์มืออาชีพให้เป็นวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 7 : จัดทำกรอบสภาพการจ้างและสวัสดิการตามประเภทอุตสาหกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาองค์การไปสู่ความเป็นมืออาชีพ
เป้าประสงค์ : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีบุคลากรที่มีสมรรถนะ และ
มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างสมรรถนะแก่บุคลากร
กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเพิ่มสมรรถนะ
กลยุทธ์ที่ 3 : วางแผนกำลังคนให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับปริมาณงาน
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาระบบ ICT ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
กลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนา ปรับปรุงกระบวนงานการให้บริการประชาชน
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
กลยุทธ์ที่ 7 : ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน


ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ
1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
2. กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง
3. ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้
4. เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ


สถานที่ติดต่อ
ที่อยู่ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 0 2-245- 4310-4 สายด่วน 1546
โทร. 0 2-245- 4310-4 สายด่วน 1546   โทรสาร -
www.labour.go.th
E-mail : info@labour.mail.go.th


อำนาจหน้าที่
(1) กำหนดและพัฒนามาตรฐานแรงงาน รวมทั้งการส่งเสริม กำกับ ดูแลให้การรับรองสถานประกอบกิจการที่มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานแรงงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานสากล
(2) คุ้มครอง ดูแลแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนดและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
(3) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(4) ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(5) ส่งเสริม พัฒนาและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้านมาตรฐานแรงงาน คุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัยในการทำงาน แรงงานสัมพันธ์ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
(6) ส่งเสริมและดำเนินการให้มีการจัดสวัสดิการแรงงาน
(7) ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ข้อพิพาทแรงงาน และความไม่สงบด้านแรงงาน
(8) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดทำแผนงานและประสานแผนปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านแรงงานของกระทรวง
(9) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/O59_04.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th