Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / กรมการจัดหางาน

กรมการจัดหางาน

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการมีงานทำ คุ้มครองคนหางานและ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่ทันสมัย


พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
1. พัฒนาระบบ และให้บริการจัดหางานทั้งในและต่างประเทศ
2. ส่งเสริม พัฒนา ให้บริการแนะแนวอาชีพและการประกอบอาชีพ
3. ส่งเสริม กำกับดูแลการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
4. พัฒนาระบบ สร้างเครือข่าย และผลิตข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
5. จัดระบบการทำงานของคนต่างด้าว


เป้าประสงค์หลัก
1. ระบบบริหารจัดการส่งเสริมการมีงานทำมีประสิทธิภาพ คนหางานมีงานทำตามความรู้
ความสามารถ มีค่าตอบแทนที่เหมาะสม และนายจ้าง/สถานประกอบการมีการใช้แรงงานตามความต้องการ
2. คนหางานได้รับการคุ้มครอง ดูแลสิทธิประโยชน์ไม่ต่ำกว่าตามมาตรฐานของกฎหมายที่
กำหนด
3. คนหางานและผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานได้รับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่รวดเร็ว ทันสมัย
และทั่วถึงเป็นประโยชน์ต่อการหางาน
4. การใช้แรงงานข้ามประเทศและในประเทศได้รับการจัดระเบียบอย่างเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศ
5. กรมมีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
6. การตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ที่มีผลกระทบต่อภาวการณ์มีงานทำได้อย่างเหมาะสมและ
ทันท่วงที


ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ
มีคุณธรรม มุ่งมั่นบริการ ทำงานเป็นทีม มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน


สถานที่ติดต่อ
ที่อยู่ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2-247- 9423, 0 2-248- 4743 สายด่วน 1694   โทรสาร -
www.doe.go.th


อำนาจหน้าที่
1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน กฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. วิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงาน และแนวโน้มความต้องการแรงงาน และเป็นศูนย์ทะเบียนข้อมูลตลาดแรงงาน
3. พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ และวิธีการด้านการจัดหางาน จัดทำและประสานแผนการปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านแรงงานของกระทรวง รวมทั้งกำหนดมาตรฐานอาชีพและอุตสาหกรรม
4. ให้คำปรึกษา ส่งเสริม และให้บริการแนะแนวอาชีพตามแนวถนัดให้แก่ประชาชน
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/O59_02.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th