Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรที่ได้รับการยอบรับเชื่อมั่นและศรัทธาในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ


พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
1. ตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
2. สร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตและปฏิบัติการเชิงรุกด้านการป้องกัน
3. สร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
4. พัฒนากลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
5. พัฒนาระบบบริหาร บุคลากรและองค์ความรู้ด้านต่างๆรวมถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม


เป้าประสงค์หลัก
1) ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยแก่
ทุกภาคส่วน
2) สร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังให้มีความเข้มแข็ง
3) สร้างมาตรการคุ้มครองผู้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐให้มีความปลอดภัย
4) พัฒนาและบังคับใช้กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
5) พัฒนากลไกในการทำงาน และสร้างระบบการข่าวให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
6) พัฒนาระบบและกระบวนการในการทำงาน
7) พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศให้สมารถใช้ในการบริหารและตัดสินใจ
8) การสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร
9) การสร้างบุคลากรที่เป็นมืออาชีพ
10) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นหนึ่งเดียว


ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ
1. เชิดชูคุณธรรม
2. ต่อต้านการทุจริต
3. เป็นมิตรกับคนดี
4. สุจริต โปร่งใส
5. ทำงานเป็นทีม


สถานที่ติดต่อ
ที่อยู่ 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 02-502-6786 และ 02-502-6804 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โทร. 02-502-6671 02-502-6008   โทรสาร -
http://www.pacc.go.th


อำนาจหน้าที่
ด้านการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีอำนาจหน้าที่
1) เสนอนโยบาย มาตรการ และแผนพัฒนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี
2) เสนอแนะให้คำปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับ และมาตรการ ต่าง ๆ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
3) เสนอแนะต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการกำหนดตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งต้องยื่นแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ด้านการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีอำนาจหน้าที่
1) ไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลเกี่ยวกับการกระทำการทุจริตในภาครัฐของของรัฐ
2) ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปสำนวนพร้อมทั้งความเห็นส่งพนักงานอัยการเพื่อฟ้องคดีอาญาต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย
4) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๕ ได้มีกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติโดยมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีที่ดูแลนโยบายการบริหารจัดการที่ดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงทุกกระทรวงเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เป็นกรรมการ และเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นกรรมการและเลขานุการ


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/N59_10.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th