Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
     เป็นองค์กรกลางที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการ ภายในปี พ.ศ. 2558


พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
1. กำหนดและปรับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เหมาะสมกับสถานการณ์และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
2. บริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด
3. อำนวยการให้มีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4. ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด


เป้าประสงค์หลัก
ปัญหายาเสพติดไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน


ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ
ค่านิยม
 I AM ONCB (บริหารจัดการอย่างบูรณาการ ทำงานให้บรรลุเป้าหมาย มีศีลธรรมและคุณธรรม มีผลงานเป็นที่ยอมรับและประจักษ์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ พัฒนางานและองค์กรเพื่อประสิทธิผล)

วัฒนธรรม
มุ่งมั่นตั้งใจทำงานและยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต


สถานที่ติดต่อ
ที่อยู่เลขที่ 5 ถนนดินแดง พญาไท กรุงเทพ ฯ 10400
โทร. 0 2-247-0101, 0 2-247-0901-19   โทรสาร 0-2245-9350
www.oncb.go.th
oncb@oncb.go.th


อำนาจหน้าที่
1. ดำเนินการเป็นเลขานุการและหน่วยปฏิบัติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน
2. ประเมินสถานการณ์การดำเนินงานและจัดระบบเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด
3. ให้ข้อเสนอแนะ ประสาน และบูรณาการด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณในการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเอกภาพและแก้ปัญหาเชิงบูรณาการ
4. อำนวยการ เร่งรัด กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ
5. ให้ข้อเสนอแนะด้านยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติด
6. เป็นศูนย์วิชาการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พัฒนาและสนับสนุนวิชาการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้แก่หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
7. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนาองค์กร ทรัพยากรบุคคล ข้อมูลสารสนเทศ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
8. ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน การรณรงค์ และการประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/N59_11.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th