Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
พัฒนานิติวิทยาศาสตร์ ยกระดับมาตรฐาน วิชาการก้าวไกล เสริมสร้างความมั่นคง ดำรงธรรมาภิบาล


พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
1. ตรวจพิสูจน์หลักฐานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม
2. ศึกษา วิจัยและพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนางานด้านนิติวทยาศาสตร์แก่องค์กรและหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในและภายนอกประเทศ
4.พัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนบุคลากร


เป้าประสงค์หลัก
1. การดำเนินงานนิติวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักวิชาการ และมาตรฐานสากล ทันเวลา ตรวจสอบได้ เพื่อผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล
2. การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพงานนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
3. การบริหารจัดการองค์กรของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ทุกภารกิจและทุกระดับ ยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและประโยชน์สุขของประชาชน


ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ
1. มีความซื่อสัตย์
2. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
3. มีความมุ่งมั่นในการอำนวยความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม โปร่งใส และตรวจสอบได้
4. ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำงาน
5. มุ่งประโยชน์เพื่อส่วนรวม
6. มีมาตรฐาน


สถานที่ติดต่อ
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคารรัฐประศาสนภักดี) ชั้น 8 ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทร. 0 2-142- 3491,0 2-142-3492   โทรสาร Fax 0 2-143 -9068
www.cifs.moj.go.th


อำนาจหน้าที่
1. รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการมาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ และคณะกรรมการบริหารกิจการด้านนิติวิทยาศาสตร์ รวมทั้งศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการทั้งสองคณะ
2. แต่งตั้งและเพิกถอนการแต่งตั้ง รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ช่วยผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ มาตรฐาน และจรรยาบรรณ
3. รับเรื่องราวร้องทุกข์จากบุคคลซึ่งได้รับความเสียหายเพราะการประพฤติผิดหลักเกณฑ์มาตรฐาน หรือจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
4. ดำเนินการขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการแต่งตั้ง รวมทั้งเพื่อเป็นเงินสนับสนุนสถานพยาบาลหรือสถานที่ที่คณะกรรมการมาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์กำหนดให้เป็นสถานปฏิบัติการ
5. ปฏิบัติงานและให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ โดยดำเนินการเองหรือร่วมมือกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอรับการสนับสนุนด้านสถานที่ เครื่องมือ หรือบุคลากรด้านนิติวิทยาศาสตร์
6. ช่วยเหลือและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
7. เผยแพร่ความรู้ ฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรด้านนิติวิทยาศาสตร์
8. ศึกษา วิจัย สนับสนุน หรือทำการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์ร่วมกับส่วนราชการหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรอื่น
9. ประสานงานและกำกับดูแลให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์
10. ปฏิบัติงานด้านการพิสูจน์บุคคลสูญหาย
11. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการมาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์และคณะกรรมการบริหารกิจการด้านนิติวิทยาศาสตร์มอบหมายปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสถาบัน หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/N59_09.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th