Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / สำนักงานกิจการยุติธรรม

สำนักงานกิจการยุติธรรม

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
ศูนย์กลางการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการยุติธรรม


พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
1. พัฒนานโยบายเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงานยุติธรรม
2. พัฒนานวัตกรรมในกระบวนการยุติธรรม
3. สนับสนุน เสริมสร้าง และบูรณาการทุกภาคส่วนในกระบวนการยุติธรรม


เป้าประสงค์หลัก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและผลักดันทิศทางงานยุติธรรม
เป้าประสงค์
1. งานยุติธรรมได้รับการพัฒนาอย่างมีทิศทาง
2. แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรมแห่งชาติ สามารถขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
3. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมได้มีการแลกเปลี่ยนระหว่างกัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและเสริมสร้างนวัตกรรมงานยุติธรรม
เป้าประสงค์
1. การนำผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในงานยุติธรรม
2. การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ในงานยุติธรรม
3. การบูรณาการงานวิจัยหรือนวัตกรรมในการเสริมสร้างงานยุติธรรมให้มีมาตรฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างการบูรณาการความร่วมมือจากภาคีและเครือข่าย
เป้าประสงค์
1. การเพิ่มและขยายเครือข่ายความร่วมมือจากภาคีและเครือข่ายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
2. การพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร
เป้าประสงค์
1. การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภายในสำนักงานกิจการยุติธรรม ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในมิติต่างๆ ทั้งการพัฒนาคุณภาพบุคลากร การบริหารจัดการ
2. การสร้างคุณภาพชีวิตในการทำงานให้กับบุคลากร
3. การส่งเสริมให้เกิดเป็นองค์กรที่มีชีวิต (Living Organization)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างภาพลักษณ์และพัฒนาระบบการสื่อสารองค์กรเชิงรุก
เป้าประสงค์
1. บุคลากรในหน่วยงานทราบ มีความเข้าใจ และยอมรับในอัตลักษณ์ของหน่วยงาน
2. หน่วยงานภายนอกรับทราบ เข้าใจในบทบาท ภารกิจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของสำนักงานกิจการยุติธรรม
3. หน่วยงานภายนอกยอมรับและมีความเชื่อถือในการปฏิบัติงานของสำนักงานกิจการยุติธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมความร่วมมืองานยุติธรรมระหว่างประเทศ
เป้าประสงค์
การสร้างความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศในมิติต่างๆ ทั้งในเรื่องการเสริมสร้างแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานยุติธรรม


ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ
1. มุ่งมั่นทำทุกอย่างให้ดีกว่าเดิม
2. กล้าคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
3. มีจิตบริการ


สถานที่ติดต่อ
ที่อยู่อาคารอาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2141-3666 0-2141-3734   โทรสาร Fax 0 2-143 -8933
www.oja.go.th
ojawebmaster@oja.go.th


อำนาจหน้าที่
1. รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการการยุติธรรมแห่งชาติ และดำเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
2. ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแนวทางการบริหารงานกระบวนการยุติธรรมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการการยุติธรรมแห่งชาติ
3. สนับสนุนและดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กระบวนการยุติธรรม
4. ประสานและดำเนินการวิจัยด้านกฎหมาย ระบบงานยุติธรรม และทางด้านอาชญาวิทยารวมทั้งติดตามและประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายทีเกี่ยวข้อง
5. พัฒนากฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม
6. ดำเนินงานและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
7. บริหารกองทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม
8. ปฏิบัติการอื่นใดที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/N59_08.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th