Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรมาตรฐานที่เป็นผู้นำด้านการพิทักษ์ผู้เยาว์และคืนเด็กดีสู่สังคม


พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
1. พิทักษ์ผู้เยาว์เพื่อสวัสดิภาพและอนาคต
2. ยกระดับคุณภาพการดูแล แก้ไขบำบัดฟื้นฟู เด็กและเยาวชน
3. พัฒนาบุคลากรและระบบงานให้มีประสิทธิภาพ


เป้าประสงค์หลัก
1. สวัสดิภาพและอนาคตของผู้เยาว์ได้รับการคุ้มครอง
2. เด็กและเยาวชนมีความพร้อมกลับคืนสู่สังคม
3. บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ


ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ
UKED คือ
สามัคคี (Unity) - ทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างสรรค์งานสู่ความสำเร็จร่วมกัน
มีเมตตา (Kindness) - มีคุณธรรม จริยธรรม ปรารถนาดี ให้ผู้อื่นพ้นทุกข์
มุ่งมั่น (Effort) - ตั้งใจ ทุ่มเทและสำนึกในบทบาทหน้าที่ของตนเองด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบและเสียสละ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายงาน
พัฒนา (Development) - พัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม
จริยธรรมและมีวินัยในการพัฒนาตนเองให้สามารถกลับ
ไปสู่สังคมได้อย่างปกติสุข รวมถึงบุคลากรได้พัฒนาตนเอง
ให้สามารถทำงานด้วยวิธีการที่ดีที่สุดอยู่เสมอและบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้


สถานที่ติดต่อ
ที่อยู่อาคารเลขที่ ๑๒๐ ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หมู่ ๓ ชั้น ๕ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0 2-141- 6470   โทรสาร Fax 0 2-143- 8471
www.djop.moj.go.th


อำนาจหน้าที่
1. พิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด ส่งเสริมความมั่นคงของ สถาบันครอบครัวและชุมชน โดยใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือกกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ การหันเหคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมและมาตรการอื่นๆ
2. ดำเนินการด้านคดีอาญา คดีครอบครัว กำกับการปกครอง และการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู ป้องกัน พัฒนา และสงเคราะห์ ตลอดจนการติดตามประเมินผลเด็กและเยาวชน
3. ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับชุมชน องค์กรภาครัฐ และเอกชน
ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อการมีส่วนร่วมและสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
4. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนากฎหมาย การพิทักษ์คุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน รวมทั้งระบบรูปแบบวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับงานคดีและการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/N59_05.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th