Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / กรมบังคับคดี

กรมบังคับคดี

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
กรมบังคับคดีเป็นองค์กรนำด้านการบังคับคดี ด้วยมาตรฐานสากล สู่ประชาคมอาเซียน


พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
1. ให้บริการด้านการบังคับคดี แพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระบัญชีและวางทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ เสมอภาค เป็นธรรม
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาระบบการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระบัญชีและวางทรัพย์ในแต่ระบบให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้นำในด้านการบังคับคดีให้สามารถแข่งขันกับองค์กรต่างๆ
3. พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีให้ทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากล รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงตามภาวะการณ์เพื่ออำนวยต่อการปฏิบัติงานและบริการประชาชนโดยคำนึงถึงความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมในสังคมและสิทธิมนุษยชน
4. พัฒนาองค์กรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ คล่องตัว โดยประสาน ส่งเสริม รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือการบังคับคดีทั้งในและต่างประเทศ สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงตามภาวะการณ์โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
5. พัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านการบังคับคดีและมีจิตสำนึกในการบริการอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
6. เผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีแก่ประชาชนได้เข้าใจอย่างทั่วถึง ตลอดจนไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในการบังคับคดีและส่งเสริมความร่วมมือและส่วนร่วมการบังคับคดีของภาครัฐและภาคเอกชน


เป้าประสงค์หลัก
เพื่อดำเนินการยึด,อายัด,จำหน่ายทรัพย์สิน,รวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลาย ตลอดจนกำกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้เพื่อให้เจ้าหนี้และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการชดใช้จากลูกหนี้อย่างเป็นธรรม


ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ
ด้วยจิตบริการ วิทยาการล้าเลิศ ชูเชิดธรรมาภิบาล เชี่ยวชาญบังคับคดี


สถานที่ติดต่อ
ที่อยู่ กรมบังคับคดี 189/1 ถนน บางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 02-881-4999   โทรสาร -
http://www.led.go.th


อำนาจหน้าที่
1. บังคับคดีแพ่ง
2.บังคับคดีล้มละลาย
3.รับวางทรัพย์
4.ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
5.ชำระบัญชีหุ้นส่วนบริษัท
6.ประเมินราคาทรัพย์
7.จัดทำบัญชีแสดง รายรับ-รายจ่าย เงินที่ได้จากการบังคับคดีแพ่ง ล้มละลาย ชำระบัญชี
8.ส่งหนังสือ หมาย ประกาศ ตามคำสั่งเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือของกรมบังคับคดี
9.ดำเนินงานตามคำสั่งศาล กระทรวงยุติธรรม หรือตามที่กฏหมายกำหนด


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/N59_04.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th