Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมให้ อปท. เข้มแข็งอย่างยั่งยืน


พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
1. พัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
2. ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย
3. ส่งเสริมระบบบริหารงานบุคคลของ อปท. ให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร อปท. ให้ทำงานอย่างมืออาชีพ
4. พัฒนาระบบงบประมาณและการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและสามารถพึ่งตนเองได้
5. พัฒนาระบบกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ อปท. และสนับสนุนผู้กำกับดูแล อปท.
6. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการของ อปท. ให้ไปสู่เป้าหมายของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7. ส่งเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณะของ อปท. ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9. ส่งเสริมการดำเนินการเพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติด


เป้าประสงค์หลัก
1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
2. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีความพึงพอใจต่อระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นธรรม
4. บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับการพัฒนาตรงตามความต้องการการฝึกอบรม (Training Needs) ที่สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
5. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถให้ข้อมูลและคาปรึกษาแนะนาแก่ผู้รับบริการได้อย่างถูกต้องและทันกับความต้องการ
6. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถตอบสนองต่อข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
7. บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีจริยธรรมและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน
8. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
9. บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
10. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี มีความเข้มแข็ง และเป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชน
12. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน การคลัง ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
13. บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
14. ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
15. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพึงพอใจต่อการให้คาปรึกษาแนะนาที่ถูกต้องและทันต่อความต้องการ
16. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชน
17. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีภาคีเครือข่ายฯ ให้เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
18. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถให้ภาคีเครือข่ายฯ ให้เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอาชนะปัญหายาเสพติด
19. ภาคีเครือข่ายฯ ได้รับข้อมูลและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
20. ภาคีเครือข่ายฯ มีความพึงพอใจในการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงสิทธิหน้าที่ของภาคีเครือข่ายฯ
21. ภาคีเครือข่ายฯ ในส่วนของส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจ มีความพึงพอใจในการประสานการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
22. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีระบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ
23. บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
24. บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายฯ ในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นบริการให้คำปรึกษา และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง


สถานที่ติดต่อ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพ 10300
โทร. 02-241-9000   โทรสาร 0 2-243- 2281
http://www.dla.go.th/


อำนาจหน้าที่
ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและให้คำปรึกษาแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ดำเนินการพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดทำ ประสาน และบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่น และวางระบบในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(3) ดำเนินการจัดทำ แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(4) กำหนดแนวทางและจัดทำมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
(5) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดำเนินงานด้านการเงิน การคลัง การงบประมาณ การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ และการประกอบกิจการพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งวางระบบตรวจสอบระบบการเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(6) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(7) กำหนดแนวทาง วางระบบ และสร้างตัวชี้วัดเพื่อเป็นมาตรฐานการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน
(8) ส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(9) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(10) พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและของกรม
(11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/M59_07.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th