Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรแกนนำของประเทศ ในด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง และการอาคาร ให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และมีอัตลักษณ์


พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
1. สนับสนุน กำหนด กำกับ และพัฒนาปรับปรุงให้งานผังเมืองและโยธาธิการ มีมาตรฐานวิชาการ ที่สามารถสนองต่อความต้องการทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. สร้างการมีส่วนร่วมกับภาครัฐและประชาชน ในการวางแผนการดำเนินการพัฒนาเมือง ท้องถิ่น และชุมชน
3. พัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริมธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย การใช้ประโยชน์ที่ดิน การผังเมืองและโยธาธิการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน


เป้าประสงค์หลัก
1. เมืองมีกรอบการพัฒนาเมืองที่ดี มีมาตรฐานเมืองน่าอยู่ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
2. ประชาชนตระหนักถึงประโยชน์และคุณค่าของการผังเมือง และการควบคุมอาคาร
3. ประชาชนได้รับการบริการด้านช่างที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง


ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ
1. มีจิตสาธารณะ
2. กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง
3. ไม่เลือกปฏิบัติ
4. ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ
5. โปร่งใส ตรวจสอบได้
6. มุ่งสัมฤทธิ์ผลของงาน


สถานที่ติดต่อ
ที่อยู่ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2-299 -4000, 0 2-273- 0860-78, 0 2-273 -0061   โทรสาร Fax 0 2-273 -0895
www.dpt.go.th
E-mail : webmaster@dpt.go.th


อำนาจหน้าที่
1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน กฎหมายจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. วางและจัดทำผังเมืองประเภทอื่นๆ ตามที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
หรือตามที่ส่วนราชการอื่นร้องขอ และดำเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองนั้นๆ
3. ดำเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
4. ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการวางผัง วิจัย การติดตามและ
ประเมินผลและพัฒนามาตรฐานด้านการผังเมืองและโยธาธิการ รวมทั้งการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานและคู่มือด้านการผังเมืองและโยธาธิการ
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการวางผัง ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง บูรณะเมืองหรืออาคาร
สิ่งก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ
6. ให้บริการและคำปรึกษาเกี่ยวกับงานออกแบบ งานก่อสร้างและงานที่อยู่ในอำนาจ
หน้าที่ของกรมฯ แก่หน่วยงานต่างๆ
7. ดำเนินการเกี่ยวกับการออกแบบ การก่อสร้าง ควบคุมอาคาร ก่อสร้างอาคาร และ
โครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งการบูรณะและบำรุงรักษา
8. ดำเนินการประสาน กำกับ ดูแล สนับสนุนและพัฒนาให้เป็นไปตามผังเมืองรวมทั้งกำกับ
ตรวจสอบการใช้อำนาจกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
9. ดำเนินการพัฒนาระบบและบริหารข้อมูลการผังเมืองและโยธาธิการ
10. ดำเนินการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของกรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้ง
หน่วยงานอื่นด้านการผังเมืองและโยธาธิการ
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวง
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/M59_06.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th