Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
 เป็นองค์กรธรรมาภิบาล มุ่งบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อบำบัดทุกข์
บำรุงสุขให้แก่ประชาชน


พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย

1. อำนวยการและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของปลัดจังหวัด
นายอำเภอ
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายใน
และกฎหมายว่าด้วยกองอาสารักษาดินแดน
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย
สืบสวน สอบสวนคดีอาญาในหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครอง
และอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน
4. สนับสนุน
ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการเลือกตั้งทุกระดับ
5. ดำเนินการพัฒนาและบริหารการปกครองท้องที่ทุกระดับ
ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
6. ดำเนินการและพัฒนาระบบงานทะเบียนราษฎร
งานบัตรประจำตัวประชาชน และงานทะเบียนอื่น
รวมทั้งการบริหารจัดการฐานข้อมูลกลางเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการบุคลากรให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงของประเทศ


เป้าประสงค์หลัก

1. สังคมไทยมีความสงบเรียบร้อย
2. ระบบการรักษาความมั่นคงภายในมีประสิทธิภาพสูง
3. การอำนวยความเป็นธรรมเป็นที่พึ่งของประชาชน
4. สังคมอยู่ดีมีสุข ดำรงความยั่งยืน
5. บุคลากรมีจิตสำนึกและสมรรถนะเพียงพอแก่การให้บริการ
6. ระบบการให้บริการสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย
7. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้านสถานที่และการให้บริการ
8. มีระบบบริหารจัดการที่ดีเพื่อประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและองค์การ
9. บุคลากรมีขีดความสามารถในการขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย


ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ

บำบัดทุกข์
บำรุงสุข


สถานที่ติดต่อ
กรมการปกครอง ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กทม. 10200
โทร. 0-2221-0151-8 Call Center .1548   โทรสาร -
http://www.dopa.go.th/
webmaster@dopa.go.th


กฎกระทรวง





อำนาจหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 หมวด 13 กระทรวงมหาดไทย มาตรา 30 กำหนดไว้ว่า กระทรวงมหาดไทย มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุข การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การอำนวยความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่ การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร ความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัย และการพัฒนาเมือง และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย”


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/M59_02.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th