Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการอำนวยการและสนับสนุนการดำเนินการของกระทรวง และ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้บรรลุผลสัมฤทธิ์


พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
1. จัดทำแผนนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการของกระทรวงและแปลงเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติราชการ ตลอดจนจัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงเพื่อให้เกิดการประหยัด คุ้มค่า และสมประโยชน์
2. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ดำเนินการและประสานการแปลงยุทธศาสตร์ระดับชาติเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำยุทธศาสตร์แผนพัฒนาจังหวัด และงบประมาณ ติดตามประเมินผลการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งประสาน สนับสนุนการขับเคลื่อนความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
3. ส่งเสริมประชาชนให้สามารถพัฒนาตนเองบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมการอำนวยความเป็นธรรม การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยในระดับพื้นที่งานการข่าวกรองของกระทรวง รวมทั้งการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ โดยจะเน้นในระดับท้องถิ่นกับประเทศเพื่อนบ้าน และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตลอดจนการดำเนินการทางกฎหมาย นิติกรรมสัญญาและคดีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง
5. สนับสนุนการฟื้นฟู แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน สร้างความเข้าใจและเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ในพื้นที่ โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”เป็นแนวทาง
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้ในการบริหารงานด้านความมั่นคง การแก้ปัญหาความไม่สงบ และให้บริการด้านการสื่อสารแก่ส่วนราชการต่าง ๆ และจังหวัด
7. พัฒนาบุคลากร ระบบงาน และฐานความรู้ เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
8. ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานและระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
9. กำกับ ตรวจสอบ และบริหารราชการทั่วไปของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงมหาดไทย


เป้าประสงค์หลัก
1. การสร้างรากฐานการพัฒนาที่สมดุลสู่สังคม
2. ความมั่นคงแห่งรัฐ
3. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี


ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ
วิสัยทัศน์ดี มีคุณธรรม น้อมนำความพอเพียง


สถานที่ติดต่อ
ที่อยู่ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ พระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-222- 1141-55   โทรสาร -
www.moi.go.th
webteam@moi.go.th


อำนาจหน้าที่
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2553 ข้อ 2) (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 12 ก ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553) ดังนี้
ให้สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทยมีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการทั่วไปของกระทรวง การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความเป็นธรรม และการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาค เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูล เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง
(2) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง
(3) แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติงาน
(4) จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง เพื่อให้เกิดการประหยัด คุ้มค่าและ สมประโยชน์
(5) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการและตรวจสอบภายในราชการทั่วไปของกระทรวง
(6) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้ในการบริหารงานและให้บริการด้านการสื่อสารแก่ส่วนราชการต่าง ๆ และจังหวัด
(7) ดำเนินการเกี่ยวกับงานของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
(8) ดำเนินการและประสานการแปลงยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติไปสู่การบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ส่งเสริมและสนับสนุนการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด การยื่นคำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตลอดจนติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและสนับสนุนการปฏิบัติราชการส่วนภูมิภาค
(9) ดำเนินการเกี่ยวกับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
(10) ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานและให้คำปรึกษากฎหมาย งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวง
(11) ดำเนินการเกี่ยวกับความช่วยเหลือและความร่วมมือกับต่างประเทศ
(12) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/M59_01.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th