Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
มืออาชีพด้านบริการ สร้างธรรมภิบาล และมาตรฐานธุรกิจไทย


พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
1. ปฏิบัติงานและดำเนินการตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมฯ เช่น
กฎหมายเกี่ยวกับหุ้นส่วนและบริษัท, กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด,
กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว, กฎหมายว่าด้วยการบัญชี
เป็นต้น
2. พัฒนาผู้ประกอบการและสถาบันการค้าให้เข้มแข็งและส่งเสริมธุรกิจให้แข่งขันได้
เช่น ธุรกิจการค้าส่งค้าปลีก ธุรกิจบริการ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3. กำกับดูแลธุรกิจ และบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม
4. คลังข้อมูลธุรกิจ ให้บริการข้อมูล เอกสารทะเบียนธุรกิจ และข้อมูลธุรกิจอื่น
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ


เป้าประสงค์หลัก
1.ยกระดับเป็นประเทศที่ง่ายต่อการทำธุรกิจในระดับ Top Ten ของโลก
2.ธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพ เข้มแข็ง แข่งขันได้


ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ
ยิ้มแย้ม โปร่งใส ใส่ใจบริการ


สถานที่ติดต่อ
563 ถนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-528 -7600 สายด่วน 1570   โทรสาร -
www.dbd.go.th


อำนาจหน้าที่
1. พัฒนาผู้ประกอบการและสถาบันการค้า
2. ส่งเสริมธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก ธุรกิจบริการ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3. ดำเนินการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยการบัญชี กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี กฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้า กฎหมายว่าด้วยหอการค้า และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ให้บริการข้อมูล เอกสารทะเบียนธุรกิจ และข้อมูลธุรกิจอื่น และรับรองรายการทางทะเบียนธุรกิจ
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/L59_06.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th