Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / กรมทรัพย์สินทางปัญญา

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
เป็นเลิศในการคุ้มครอง และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา


พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
คุ้มครอง ปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ส่งเสริมความรู้ การสร้างสรรค์และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์


เป้าประสงค์หลัก
1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมายและระบบการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
2. เพื่อให้ผู้สร้างสรรค์และผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
3. เพื่อให้เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการปกป้องสิทธิและได้รับความเป็นธรรมทางการค้า
4. เพื่อให้คนไทยมีความรู้ มีการสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา
ในเชิงพาณิชย์มากขึ้น
5. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญ ประโยชน์ และเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
6. เพื่อสร้างเครือข่ายด้านทรัพย์สินทางปัญญาในทุกระดับ


ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ
ค่านิยม คุ้มครองความคิด มุ่งจิตบริการ เน้นงานสร้างสรรค์
วัฒนธรรมของส่วนราชการ คุ้มครองความคิด
มุ่งจิตบริการ เน้นงานสร้างสรรค์


สถานที่ติดต่อ
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2547-4621-25   โทรสาร 0-2547-4691
http://www.ipthailand.go.th


อำนาจหน้าที่
1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กฎหมายว่าด้วยความลับทางการค้า กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ กฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร รวมทั้ง กฎหมายว่าด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดีและกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามความตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี
4. ส่งเสริมการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5. พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้เปลี่ยนแปลงไป
6. ดำเนินการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเสริมการใช้สิทธิอย่างเป็นธรรมและสร้างวินัยทางการค้า
7. ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ การบริหารจัดการ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน
ทางปัญญาในเชิงพาณิชย์
8. ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการอนุญาโตตุลาการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/L59_05.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th