Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
ก้าวทันกระแสการค้าโลก เจรจาเชิงรุกเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ


พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
1. เจรจาขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างเป็นรูปธรรม และปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ
2. สร้างพันมิตรและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
3. มุ่งประสิทธิผลในการบริหารจัดการองค์กรโดยให้สอดคล้องกับวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี


เป้าประสงค์หลัก
ขยายโอกาส ปกป้องและรักษาผลประโยชน์ทางการค้า การลงทุนของประเทศ


ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ
“DTNIRR” : - Devotion (อุทิศตน) Teamwork (ทำงานเป็นทีม) Networking (เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย) Integrity (ซื่อตรง) Responsibility (รับผิดชอบ) Respect (เคารพผู้อื่น)


สถานที่ติดต่อ
563 ถนน นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2507-7444   โทรสาร 0-2547-5630
http://www.dtn.go.th
info@dtn.go.th


อำนาจหน้าที่
1. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะนโยบาย และกำหนดท่าทีและกลยุทธ์ รวมทั้งประสานนโยบายด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
2. ประชุมเจรจาการค้าระห่างประเทศในระดับทวิภาคี อนุภูมิภาค ภูมิภาค พหุภาคี และภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
3. ประชุมเจรจาระหว่างประเทศด้านการค้าบริการ การลงทุน และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในระดับทวิภาคี อนุภูมิภาค ภูมิภาค พหุภาคี และภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้า รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
4. ประชุมเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี
5. ศึกษาและวิเคราะห์นโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจการค้าของประเทศคู่ค้าและผลกระทบของการเจรจาการค้าระหว่างประเทศต่อประเทศไทย
6. ดำเนินการพิทักษ์ผลประโยชน์ของประเทศในกระบวนการระงับข้อพิพาททางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศในระดับทวิภาคี อนุภูมิภาค ภูมิภาค พหุภาคี
7. เสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งเสนอแนะนโยบาย แนวทางการปรับตัว และการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้า
8. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/L59_04.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th