Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / กรมการค้าภายใน

กรมการค้าภายใน

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
เศรษฐกิจการค้าในประเทศมีความเข้มแข็ง เป็นธรรมและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง


พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
1. พัฒนาและส่งเสริมระบบตลาดและการตลาดให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
2. ดูแลราคาสินค้าเกษตรให้มีเสถียรภาพและสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้เกษตรกร
3. ดูแลราคาและปริมาณสินค้าและบริการภาระค่าครองชีพให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเป็นธรรมโดย คำนึงถึงกลไกตลาดรวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้ผู้บริโภคในการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของตนเอง
4. เสริมสร้างมารตรฐานการชั่งตวงวัดให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อสนับนุนการค้าให้เข้มแข็งและเป็น ธรรม
5. ดูแลการประกอบธุรกิจให้มีการแข่งขันอย่างเสรี เป็นธรรมและมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งป้องกัน การผูกขาดตัดตอนทางการค้า
6. พัฒนาองค์กรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี


เป้าประสงค์หลัก
1. เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในการซื้อขาย ราคาสินค้าเกษตรมีเสถียรภาพและมีความมั่นคงด้านรายได้
2. สินค้าและบริการมีราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสม ปริมาณเพียงพอ ครบถ้วน ถูกต้อง ผู้บริโภคได้รับ ความเป็นธรรม มีความเข้มแข็งในการพิทักษ์ประโยชน์ของตนเองและบรรเทาภาระค่าครองชีพได้
3. การชั่งตวงวัดได้มาตรฐานสากล สร้างความเป็นธรรมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทาง การค้า
4. ธุรกิจมีการแข่งขันอย่างเสรี เป็นธรรม และมีธรรมาภิบาลทางการค้า
5. ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาผลบนพื้นฐานของหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี


ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ
ค่านิยม  เป็นธรรม โปร่งใส ใสใจบริการ ทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ อุทิศเพื่อส่วนร่วม
วัฒนธรรมของส่วนราชการ   

1. ความรับผิดชอบในหน้าที่และทุ่มเทเสียสละในการทำงาน 

2.
การทำงานโดยยึดผลสัมฤทธิ์และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
 
3.
การทำงานเป็นทีม ไม่ติดยึดขอบเขตและโครงสร้างที่เป็นทางการ
 
4. การสนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็ว
และสร้างความเป็น
ธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ติดต่อ
ที่อยู่ 44/100 ถนนนนทบุรี 1 เมือง นนทบุรี 11000
โทร. 02-507-6111   โทรสาร 02-547-5361
www.dit.go.th


อำนาจหน้าที่
1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า กฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า กฎหมายว่าด้วยการควบคุมโภคภัณฑ์ กฎหมายว่าด้วยการค้าข้าว กฎหมายว่าด้วยมาตราชั่งตวงวัด กฎหมายว่าด้วยการควบคุมกิจการคลังสินค้าหรือกิจการอื่นที่มีสภาพคล้ายคลึงกันและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทำและประสานแผนปฏิบัติราชการของกรมให้เป็นไปตามนโยบายและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการของกรม และดำเนินการเกี่ยวกับงานสถิติ และประมวลผล พัฒนาระบบ และให้บริการข้อมูลสารสนเทศการค้าภายในประเทศ
3. จัดระบบส่งเสริม และพัฒนาการค้าการตลาด และการตลาดภายประเทสให้เกิดประสิทธิภาพและมีความเป็นธรรม
4. จัดระเบียบและส่งเสิรมระบบการค้าเพื่อรักษาระดับราคาสินค้า
5. ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี เป็นธรรมและป้องกันการผูกขาดตัดตอนทางการค้า
6. จัดระบบราคาและปริมาณสินค้าให้เกิดความเป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้บริโภคให้มีบทบาทในการพิทักษ์ประโยชน์ของตนเอง
7. จัดระบบและพัฒนาการชั่งตวงวัดในเชิงพาณิชย์
8. จัดระเบียบเกี่ยวกับการค้าและการตลาด รวมทั้งกำกับตรวจสอบ และควบคุมการประกอบธุรกิจ
9. พัฒนากฎหมาย กฎ และระบียบ รวมทั้งดำเนินการเพื่อส่งเสริมการค้าให้เป็นธรรม
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/L59_03.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th